Paikallisen rikoksentorjunnan avustuksen hakeminen

Tuettavat hankkeet valitaan hakuaikana saapuneista hakemuksista arvioimalla niitä tässä ilmoitetuilla kriteereillä.

Oikeusministeriön myöntämiin paikallisen rikoksentorjunnan avustuksiin sovelletaan valtioavustuslakia (688/2001), jonka 7 §:stä ilmenevät valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset. Avustusten jakamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Avustus myönnetään vain yhteisölle. Etusijalla ovat kunnat, seurakunnat ja luotettavaksi tunnetut järjestöt, joilla on organisaatio hankkeiden toteuttamiseen. Yhdistyksen on oltava rekisteröity.
  • Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti uusille hankkeille ja sillä halutaan tukea paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden käynnistämistä. Avustusta ei ole tarkoitettu pysyväksi eikä hakijan normaalitoiminnan rahoitukseksi.
  • Avustus on tarkoitettu osarahoitukseksi. Pääsääntöisesti hakijan on järjestettävä hankkeelle ainakin avustusta vastaava rahoitus muista lähteistä. Tätä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös vapaaehtoistyön tai erikseen hanketta varten tehtävän virkatyön osuus. Lisäksi otetaan huomioon rahoitusmahdollisuudet vaihtoehtoisista lähteistä ja muualta saatu julkinen tuki kyseiseen toimintaan.
  • Avustuksella ei tueta pelkkiä laitehankintoja. Sillä ei myöskään tueta toimintaa, johon liittyy kaupallinen intressi tai johon kuuluviin menetelmiin hakijalla on yksinoikeus tai joka tapahtuu vain pienen ryhmän hyväksi.
  • Avustuksilla pyritään tukemaan tulokselliseksi osoittautuneita rikollisuuden ehkäisytapoja.
  • Avustusten myöntämisessä painotetaan paikallista toimintaa: paikallinen rikoksentorjuntahanke voi kattaa kunnan, jonkin sen osan tai asuinalueen tai paikallisten toimielinten toimialueen. Hankkeen paikallisuuden arvioinnissa huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, miten hanke liittyy paikallisiin rikollisuusongelmiin ja pyrkii vaikuttamaan niihin paikallisin toimintatavoin sekä edistää paikallista sitoutuneisuutta turvallisuuden edistämiseen.

Rikoksentorjuntaneuvosto laatii avustushakemusten pohjalta lausunnon oikeusministeriölle, joka päättää avustuksen myöntämisestä.

Hakemukset

Vain ilmoitettuun määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset huomioidaan avustuksista päätettäessä. Hakijayhteisöjen virallisten allekirjoittajien tulee allekirjoittaa hakemukset. Hakijan tulee arvioida hankkeen kokonaiskustannukset sekä selvittää oma ja muu rahoitusosuus (saadut ja haetut avustukset) ja valtionavustuksen tarpeellisuus.

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö avustaa pyydettäessä ja mahdollisuuksien mukaan hankesuunnitelmien kehittelyssä.

Avustuksen käyttöaika ja käytöstä annettava selvitys

Avustus tulee käyttää myöntämispäätöksessä mainitun ajan kuluessa. Avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys myöntämispäätöksessä annetun ohjeen mukaisesti.

Avustukset arviointeihin

Laadukkaan arvioinnin tekemiseen on mahdollista hakea valtionavustusta siihen osoitetun hakemuksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti erillisellä hakemuksella. Tuki voi kattaa isomman osuuden arvioinnin edellyttämästä rahoituksesta kuin tuki paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin.

Kiinnostavimpina arviointikohteina pidetään sellaisia, joissa saavutetut tulokset olisi tarpeen varmistaa perusteellisemmin selvityksin, jotta hanketta voidaan suositella malliksi muuallekin. Samoin kiinnostavia kohteita ovat sellaiset, joissa tuloksia voidaan verrata muualla saavutettuihin. Rikoksentorjuntaneuvosto tarjoaa asiantuntemusta siihen, kuinka perusteellinen arviointi on tarkoituksenmukainen ja miten se olisi syytä organisoida.

Ohjeet ja lomakkeet

Hakemuslomake

Käyttöselvitysohje ja -lomake

Arviointi- ja dokumentointitapoja selostetaan mm. seuraavissa ohjeissa:

Paikallisen rikoksentorjunnan ideakirja 4.

Rikoksentorjuntaa koskevien hankkeiden arviointi. EUCPN:n käsikirjasarja nro 3. (Käännös 2014)