Myönnetyt avustukset 2015

Oikeusministeriö on myöntänyt avustusta 10 rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 140 000 euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 36 ja haettujen avustusten yhteissumma oli 734 640 euroa. Avustusta saivat:

1) Helsingin kaupunki 15 000 euroa Olen Muslimi Olen Suomalainen -hankkeeseen: Tarkoituksena on Englannissa kehitetyn radikalisoitumisen ehkäisyn koulutuskokonaisuuden pilotointi ja levitys Suomessa. OMOS-ohjelma auttaa kehittämään kahden kulttuurin välillä asuvien, erityisesti nuorten, identiteettiä omasta itsestään ja uskostaan.Tavoitteena on myös lisätä väkivaltaista radikalisoitumista ennalta ehkäisevien toimintamuotojen osaamista ja kehittämistä Suomessa.

2) Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliike ja Järvenpään kaupunki 7 000 euroa Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen toimintamallin kuvaus, materiaalia paikallistason kansalaistoiminnan tueksi -hankkeeseen: Tavoitteena on dokumentoida asukasliikkeen toimintamalli ja koota vinkkipankki. Näin vastaavaa toimintaa suunnittelevat saavat nopeasti käynnistettyä vaikuttavan, asuinalueensa turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistävän kansalaistoiminnan. Toimintaa tarkastellaan myös yhteistyökumppaneiden roolin kannalta.

3) Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys 13 000 euroa Hyvinvointia ja osallisuutta aikapankista -hankkeeseen: Tarkoituksena on kehittää ja pilotoida toimiva aikapankkiperustainen malli mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osallisuutta vahvistamalla voidaan vähentää myös mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvää leimaamista ja syrjintää.

4) Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö 12 000 euroa Pois pelosta -hankkeeseen: Tavoitteena on ikääntyneiden kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvien ilmiöiden tunnistaminen ja niiden saattaminen laajempaan tietoisuuteen. Hankkeessa suunnitellaan ilmoitusmenettelyn ja matalan kynnyksen verkkopalvelu, joiden avulla voidaan puuttua väkivallan kierteeseen ja estää sen jatkuminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin ja järjestötoimijoiden kanssa.

5) Suomen Pakolaisapu 15 000 euroa Naapuruussovittelun arviointi ja valtakunnallinen markkinointimateriaali -hankkeeseen: Naapuruussovittelu on uusi menetelmä asumisen ja naapuruuden häiriöiden, ongelmien ja konfliktien hoitoon. Asiat käsitellään väkivallattomasti, keskustellen ja osapuolia kuullen. Hankkeen tarkoituksena on tehdä naapuruussovittelusta selkeä, tunnettu ja uskottava toimintamuoto ja prosessi.

6) Suomen Setlementtiliitto 14 000 euroa Paikalliset asukasyhdistykset turvallisuuden tuottajina – sosiaalisen ehkäisyn merkitys rikoksentorjunnassa -hankkeeseen: Tarkoituksena on kartoittaa eri puolilla Suomea syntyneitä asukasliikkeitä ja paikallista asukasaktivismia, jotka ovat toimineet erilaisia asuinympäristöä uhkaavia tekijöitä vastaan tai asuinviihtyisyyden ja elinolojen parantamiseksi.

7) Suomen Setlementtiliitto 5 000 euroa Kansalaistalo Kallioon - Setlementtitalon mallintaminen -hankkeeseen: Tavoitteena on kehittää Helsingissä olevan Kalliolan Setlementtitalon peruskorjausprosessin aikana talon toimintakonsepti niin, että se toimii kansalaistalona. Turvallinen ja osallisuutta mahdollistava lähiyhteisö on myös rikoksentorjunnan kannalta hyödyllinen.

8) Suomen Somaliland kehitys- ja integraatio ry 18 000 euroa Maahanmuuttajataustaisten nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen -, rikosten - ja radikaaliryhmiin liittymisen -hankkeeseen: Nuoria tuetaan hakeutumaan koulutukseen ja työelämään.Tarkoituksena on ehkäistä erityisesti maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista.

9) Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry 23 000 euroa Tikka – Tunnista ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö -hankkeeseen: Tarkoituksena on luoda toimintaohjeet ja työkalupakki ikääntyneitä asiakkaita kohtaaville pankkien ja maistraattien työntekijöille taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseksi ja tilanteisiin puuttumiseksi.

10) Vuolle Setlementti ry 18 000 euroa SERITA-hankkeeseen: Tarkoituksena on kehittää seksuaaliväkivaltaan ehkäiseviä toimintamalleja sekä kartoittaa Oulun seudulla tarvetta seksuaalirikollisten järjestöpohjaiseen auttamistyöhön. Hankkeessa pilotoidaan ehkäisevän työn ja tekijänäkökulman uudenlaista yhdistämistä. Tavoitteena on kehittää Oulun seudulle järjestöpohjainen auttamismalli seksuaalirikollisille tai sellaisille henkilöille, jotka ovat vaarassa ajautua tekemään seksuaalirikoksen.