Myönnetyt avustukset 2017

Oikeusministeriö myönsi avustusta kuudelle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 16 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 245901 euroa. Avustusta saivat seuraavat toimijat/hankkeet:

1) Maahanmuuttajien Päihde- ja Mielenterveysongelma ry 22000 euroa Rikoksista irtautuminen ja yhteiskuntaan integroituminen (KULAN) -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tukea vaikeasti tavoitettavissa olevia rikostaustaisia nuoria yhteiskuntaan sopeutumisessa. Helsingissä toimivassa hankkeessa kehitetään myös perheille ja nuorille tarkoitettua mallia, jolla tuetaan rikoksista irtautumista. Lisäksi tavoitteena on lisätä maahanmuuttajaperheiden luottamusta viranomaisiin ja tietoa eri viranomaisten palveluista.

2) Romano Missio ry 10000 euroa Teme apre – Romaninuorten tukityö -hankkeeseen. Hankkeessa jalkaudutaan kadulle kohtaamaan vaikeassa asemassa olevia romanilapsia ja -nuoria pääkaupunkiseudulla. Heille tarjotaan tukea arjessa selviytymiseen, koulunkäyntiin ja harrastuksiin. Romanityöntekijät ja vapaaehtoiset ohjaavat apua tarvitsevia nuoria oikeisiin palveluihin. Tavoitteena on lisätä nuorten itsetuntoa ja elämänhallintaa sekä luottamusta yhteiskunnan palveluihin.

3) Suomen Pakolaisapu ry / Naapuruussovittelun keskus 3000 euroa Naapuruussovittelun käsikirjan levittäminen ja sovittelutyöotteen juurruttaminen yhteistyökumppaneille -hankkeeseen. Naapuruussovittelun keskus on tuottanut Naapuruussovittelun työkirjan, jota pyritään hankkeessa levittämään. Kirjassa on ohjeita naapuruussovittelun toteuttamiseen, jolla pyritään ehkäisemään konfliktien kärjistymistä ja rohkaistaan puuttumaan häiriötilanteisiin. Kirja on suunnattu asumisen toimijoille, esim. isännöitsijöille, asumisneuvojille ja sosiaaliohjaajille.

4) Suomen Setlementtiliitto ry 20000 euroa Osallisuusmenetelmät paikallisen turvallisuuden- ja rikoksentorjuntasuunnittelun työkaluna -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on levittää osallisuusmenetelmiä (esim. world café -menetelmä) ja niihin liittyvää osaamista. Tavoitteena on kouluttaa kuntien työntekijöitä osallisuusmenetelmien käyttäjiksi ja järjestötyöntekijöitä fasilitoijiksi tapahtumiin. Osallisuusmenetelmiä voidaan hyödyntää mm. paikallisessa turvallisuustyössä ja hyvien etnisten suhteiden luomisessa.

5) Fingerroosin säätiö 13300 euroa Ikääntyneet ja talous -hankkeeseen. Hankkeessa pyritään ehkäisemään ikääntyneiden taloudellista hyväksikäyttöä ja puuttumaan siihen Turun seudulla. Hankkeessa halutaan tuoda ilmiötä tunnetummaksi ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä, lisäksi ikääntyneet osallistuvat itse heille suunnattujen palveluiden suunnitteluun. Hankkeessa sovelletaan saksalaista mallia, jossa ikääntyneiden tietoisuutta aiheesta on lisätty mm. teatteriesitysten keinoin.

6) Lions Club Vantaa / Korso ry 1700 euroa Tulevaisuuden Korso -hankkeeseen. Hankkeeseen kuuluu Korson Turvallisuustyöryhmän järjestämä tilaisuus, jossa Korson nuoria pyydetään kertomaan ajatuksiaan tulevaisuuden Korsosta. Nuoret saavat valitsemallaan tavalla esitellä ehdotuksiaan siitä, miten Korsoa pitäisi kehittää, ja nuorten ehdotukset toimitetaan Vantaan kaupungin viranomaisille.