Pelosta pois -hanke

Rikoksentorjuntakilpailuhanke 2016

Turussa Fingerroosin säätiön hallinnoiman Pelosta pois -hankkeen tavoitteena oli puuttua ikääntyneiden ihmisten kaltoinkohtelun ja vähentää siihen liittyviä pelkoja. Hankkeessa suunniteltiin toimintamalli ilmoitusmenettelyn tehostamiseksi ja rakennettiin pohja verkkopalvelulle, jonka avulla kaltoinkohteluun ja väkivaltaan reagoiminen olisi tehokkaampaa. Hanke oli käynnissä toukokuusta 2015 maaliskuuhun 2016. Hanketta rahoitti oikeusministeriö.

Hankkeen tavoitteina oli kartoittaa ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan piirteitä, kehittää ja selkeyttää ilmoitusmenettelyä, suunnitella järjestöjen ja viranomaisten yhteistä verkkopalvelua sekä vahvistaa yhteistyötä eri viranomaisten (järjestöjen, kuntien, viranomaisten) välillä. Hankkeen yhteistyöverkosto tarkasteli aiempia uhreille ja rikoksentekijöille suunnattuja auttamismalleja ja hyödynsivät niitä uuden verkkopalvelun suunnittelussa. Hankkeessa suunniteltiin ilmoitusmenettelyä tehostava ilmoituspolku.fi-sivusto sekä Palvelutori, johon koottiin tarpeellisia yhteystietoja. Palvelutori toimii ilmoituksia kokoavana paikkana, johon voi olla yhteydessä kaltoinkohtelutapauksen tultua ilmi.

Hanke auttoi tunnistamaan kaltoinkohtelun muotoja paremmin ja lisäsi eri ammattilaisten välistä ymmärrystä. Hankkeessa kehitetystä mallista tulee osa pysyvää toimintaa Turussa ja se on mahdollista ottaa käyttöön muissakin kaupungeissa.

Lisätietoja Pelosta pois -hankkeesta: Ulla-Maija Nikula, Fingerroosin säätiön toimitusjohtaja

Fingerroosin säätiö

Haaste-lehden (2/2017) artikkeli Pelosta pois -hankkeesta