Suvanto-linja

Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2016 voittajaksi valittu Suvanto-linja on valtakunnallinen auttava puhelinpalvelu kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai näiden uhkaa kokeneille ikääntyneille sekä heidän läheisilleen. Suvanto-linjaa ylläpitää Turvallisen vanhuuden puolesta -yhdistys (Suvanto ry).

Valtakunnallinen Suvanto-linjan (0800 06776) puhelinpalvelu käynnistettiin pilottihankkeena, joka toteutettiin 1.9.2011−31.12.2012. Pilottihankkeen jälkeen Suvanto-linjasta on tullut osa Suvanto ry:n vakituista toimintaa. Suvanto-linja sai pilotointivaiheessa hankeavustusta oikeusministeriöltä ja tämän jälkeen toimintaa on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys.

Suvanto-linja tarjoaa iäkkäille henkilöille puhelimen välityksellä tukea, neuvontaa ja palveluohjausta. Suvanto-linjan palvelu on matalan kynnyksen auttamista, jossa yhdistyy vanhustyön, väkivaltatyön ja rikoksen uhrien auttamiseen liittyvä erityisosaaminen. Työtä tehdään vapaaehtoistyönä ja ammatillisena auttamistyönä. Palvelun tavoitteena on paitsi auttaa asiakkaita myös samalla kerätä kokemuksia auttamistyöstä ja saada dokumentoitua tietoa ikääntyneiden ihmisten kokemasta väkivallasta ja hyväksikäytöstä.

Suvanto-linjalle voi soittaa mistä tahansa päin Suomea nimettömästi ja maksuttomasti. Puheluihin vastaa tiistaisin ja torstaisin kello 12−16 sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tai järjestön kouluttama vapaaehtoinen. Lakineuvontaa samasta numerosta antaa keskiviikkoisin kello 16−18 juristin koulutuksen saanut työntekijä. Puhelinpäivystystä hoidetaan Helsingissä Suvanto ry:n toimistolla. Suvanto-linjan taustalla on Suvanto ry:n pitkäaikainen palveleva puhelin, joka on toiminut vuodesta 1990.

Puhelinpalvelun toteutuksessa on ollut mukana laajasti Suvanto ry:n verkostoja ja muita asiantuntijoita. Suvanto-linjan pilotointivaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olivat muun muassa Ensi- ja turvakotien liitto, Rikosuhripäivystys, Tukinainen ry, Naisten linja ry, Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisipuhelin ja Pääkaupungin puhelinauttajat -verkosto. Suvanto-linja teki pilotointivaiheessa myös oppilaitosyhteistyötä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Suvanto-linjan vakiinnuttua yhteistyötä jatkettiin Metropolian ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Oppilaitoksien opiskelijat ovat voineet osallistua Suvanto-linjan vapaaehtoiskoulutuksiin ja -toimintaan osana opintojaan.

Suvanto-linjan pilotointivaiheesta toteutettiin arviointi. Arvioinnin laati ulkopuolinen arvioitsija THM Sirkka Perttu. Pilotoinnin arvioinnissa keskityttiin hankkeen edistymisen ja prosessin arviointiin. Arvioitsija arvioi hanketta kirjallisen materiaalin, työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen sekä hankkeessa mukana olleiden opiskelijoiden ryhmähaastattelujen avulla. Pilotointivaiheen jälkeen Suvanto-linjan toimintaa on arvioitu vuosittain itsearviointilomakkeiden avulla. Suvanto-linjan arvioitavaa ja dokumentoitua tietoa ovat olleet myös asiakkaiden taustatiedot siltä osin, kun soittaja on niitä itse halunnut kertoa.

Pilottihankkeen aikana ja sen jälkeen Suvanto-linjaan tulleiden soittojen määrä on ollut kasvussa. Vuonna 2015 soittojen kohteena olleet henkilöiden iät vaihtelivat 60 vuodesta yli 90 vuoteen ja suurin osa heistä oli naisia. Puheluita tuli yhteensä 261 puhelua 24 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Ikääntyneet soittajat olivat useimmiten saaneet tiedon Suvanto-linjasta lehti-ilmoituksesta, viranomaisilta tai muulta auttajataholta. Nuoremmat soittajat ja ikääntyneiden läheiset olivat useimmiten löytäneet tiedon Suvanto-linjasta internetistä. Soittojen aiheina olivat muun muassa fyysinen väkivalta, taloudellinen hyväksikäyttö tai kiristäminen, huijausyritykset, muistisairaan puolison aggressiivinen käyttäytyminen tai muu lähisuhdeväkivalta.

Suvanto-linja on tuonut uudella tavalla esille ikäihmisten väkivaltakokemuksia, lainsäädännöllisiä epäkohtia ja palveluiden riittämättömyyttä. Puhelinpalvelulla on onnistuttu rohkaisemaan ja aktiivisesti ohjaamaan avuntarvitsijoita avun piiriin. Ikääntyneet ovat kerätyn palautteen perusteella olleet tyytyväisiä Suvanto-linjan palveluun.

Lisätietoa Suvanto-linjasta: Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho, puh. 040 848 2277, [email protected], suvantory.fi

Haaste-lehden (2/2017) artikkeli Suvanto-linjasta