Att söka bidrag

Projekt som ska stödas väljs bland dem som kommit in under ansökningstiden genom att det fästs vikt vid nedannämnda omständigheter.

På bidragen som beviljas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). De allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd framgår av 7 §. Dessutom har rådet för brottsförebyggande beslutat att i urvalet av projekt som ska stödas 2011 iaktta följande principer som beaktas när utlåtanden i frågan avges till justitieministeriet:

  • Bidrag beviljas endast till sammanslutningar. Företräde har kommuner, församlingar och organisationer som är kända som pålitliga och som har en organisation som kan genomföra projekten. En förening ska vara registrerad. Om projektet genomförs av en projektorganisation, ska sökanden tillhöra dess ledning. Projekt som kräver samarbetsorganisationer anses vara särskilt värda stöd.
  • Bidraget är avsett för projekt som är nya. Med bidraget stöds gärna inledandet av lokala projekt för brottsförebyggande. Det är inte utan särskilda skäl avsett för att upprätthålla, fortsätta eller utvidga verksamhet som redan inletts. Bidraget är inte avsett som permanent eller som en finansiering av sökandens normala verksamhet. Det är möjligt att söka bidrag för att planera ett större projekt där man t.ex. i ett senare skede har tänkt söka EU-medel.
  • Bidraget är avsett som delfinansiering. Sökanden ska i regel ordna från andra källor en projektfinansiering som åtminstone är lika stor som bidraget. När detta bedöms, kan man också beakta andelen frivilligarbete eller tjänstearbete som särskilt utförts för projektet. Vid urvalet uppmärksammas särskilt i vilken utsträckning lokala resurser kan finnas och skapas för projektet. Dessutom fästs vikt vid möjligheterna till finansiering från alternativa källor och tidigare offentligt stöd till verksamheten från sådana understödsresurser eller i övrigt.
  • Genom bidragen vill man helst stöda brottsförebyggande metoder som visat sig vara effektiva.
  • Projekt som hänför sig till lokalt och regionalt samarbete för brottsförebyggande ska särskilt prioriteras. I det nuvarande skedet stöds utarbetandet av kommunala trygghetsplaner endast av särskilda skäl. Utnyttjandet av lokala resurser och möjligheterna att upprepa metoden för brottsförebyggande på andra håll ses som en merit för projekt som ska stödas. Ett lokalt projekt kan täcka en kommun, en del av kommunen eller ett bostadsområde eller lokala organs verksamhetsfält. När den lokala naturen av ett projekt bedöms, fäster man särskild vikt vid hur projektet hänför sig till lokala brottslighetsproblem, försöker inverka med lokala verksamhetsmetoder och främjar lokalt säkerhetsbefrämjande.
  • Med bidraget stöds inte ren anskaffning av utrustning. Genom bidraget stöds inte heller verksamhet med kommersiella intressen eller metoder till vilka sökanden har ensamrätt eller som sker endast för en liten grupp.

Ansökningar

Bidrag söks på en särskild ansökningsblankett. Ansökningarna skall undertecknas av de officiella namntecknarna i de sökande sammanslutningarna. Sökanden skall bedöma de totala kostnaderna för projektet samt utreda den egna och övriga finansieringsandelen (sökta och beviljade bidrag) och behovet av statsbidrag. Till ansökningen skall sökanden bifoga en kort beskrivning av projektet av vilken projektets syfte, målgrupp, åtgärder, väntade resultat samt bedömda tidtabell framgår.

Användningen av bidrag och utredningen

Bidraget skall användas inom den tid som nämns i beslutet om beviljande. Användningstiden för bidraget kan begränsas till året då bidragsbeviljandet skedde eller till nästa kalenderår efter beviljandet.

Rapporterna skall omfatta en projektbeskrivning samt en redovisning för användningen av medlen (inkomst/utgiftsanalys). Slutrapporten skall dessutom bedöma projektets effekt, dvs. inverkan på kriminalitet och trygghet samt andra verkningar av projektet (t.ex. effektivare arbetsformer, positiv publicitet, ytterliga åtgärder som projektet gett upphov till).

Bidrag till utvärderingar

Bidraget kan omfatta en större andel av den finansiering som utvärderingen behöver än bidraget till lokala projekt för brottsbekämpning.

Som mest intressanta utvärderingsprojekt anses sådana som verkar ha gett resultat som är nödvändiga att utvärderas med hjälp av en grundligare utredning så att projektet kan rekommenderas också till andra som modell. Intressanta projekt är också sådana vilkas resultat kan jämföras med sådana resultat som man har fått annanstans. Rådet för brottsförebyggande erbjuder sakkunskap i hur grundlig utredning som är ändamålsenlig och hur den ska organiseras.

Anvisnigar och blanketter

Ansökningsblankett

Anvisningar och slututredningsblankett