Dataskyddsbeskrivning för webbtjänst www.brottsförebyggande.fi

I denna dataskyddsbeskrivning som gäller det brottsförebyggande rådets nättjänst www.brottsförebyggande.fi (www.rikoksentorjunta.fi/sv) informeras i enlighet med 24 § i personuppgiftslagen om de principer som rådet som tillhandahållare av denna tjänst följer vid behandlingen av användarnas personuppgifter och för att garantera integritetsskyddet.

Uppgifter om besökare på nättjänsten

Nättjänsten för rådet för brottsförebyggande rådet är öppen för alla och sidorna kan läsas utan registrering. Om besökarna samlas inte in personuppgifter, med hjälp av vilka enskilda besökare skulle kunna identifieras. Bestämmelserna i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) angående skydd av konfidentiella meddelanden tillämpas också på de identifieringsuppgifter som uppkommer vid läsandet av webbsidorna.

Bestämmelserna i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) angående skydd av konfidentiella meddelanden tillämpas också på de identifieringsuppgifter som uppkommer vid läsandet av webbsidorna. Med identifieringsuppgifter avses i detta sammanhang uppgifter som kan kombineras med den person (användare) som läser webbsidan, och som behandlas i kommunikationsnäten för att överföra, distribuera och tillhandahålla meddelandena.

Statistiska uppgifter om det totala antalet besökare, de populäraste sidorna och tjänstens in- och utgångssidor samlas in. Sidan använder cookies i webbplatsens uppföljning av besökare. Identifieringsuppgifter lagras endast för att säkra det tekniska genomförandet och användningen av webbtjänsten och till stöd för utvecklingen av den.

Kommentarer som skickats via nättjänsten

Kommentarer till det brottsförebyggande rådet kan skickas med hjälp av responsblanketten som finns på webbplatsen eller via e-post. Meddelandena behandlas på samma sätt som andra brev som sänds till myndigheterna. Kommentarer som sänts med hjälp av responsblanketten och till det brottsförebyggande rådets e-postadress (rikoksentorjunta(at)om.fi) behandlas av rådets sekretariat, som svarar på meddelandet eller vidarebefordrar meddelandet till den som svarar för ärendet. Kommentarerna som inkommit under året förstörs alltid i början av följande kalenderår. Officiella brev ska skickas till justitieministeriets registratorskontor under adress oikeusministerio(at)om.fi.

Kommentarer kan sändas anonymt eller så att avsändarens kontaktinformation uppges. Obligatoriska fält i blanketten är ämne och själva responstexten. Om avsändaren vill ha svar på sitt meddelande ska kontaktinformation uppges. Avsändaren får alltid en automatisk kvittering om att e-postmeddelandet har mottagits.

Om personuppgifter uppges i samband med kommentaren bör det beaktas, att dataskyddet för blanketter och meddelanden som sänds i oskyddad form är svagt, och att informationens konfidentialitet och skydd då inte kan garanteras. Detta bör beaktas i synnerhet då det gäller uppgifter som är känsliga med tanke på privatlivet.

Elektroniska meddelanden sänds till myndigheterna på avsändarens ansvar (Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003). Om det har bestämts en tidsfrist för inlämnande av handlingen, skall avsändaren se till att handlingen kommer in till myndigheten inom tidsfristen (Förvaltningslagen 434/2003). Av denna anledning ska t.ex. lagstadgade anmärkningar, besvär eller rättelseyrkanden inte sändas som kommentarer.

Offentligheten av kommentarer fastslås enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Den som sänder kommentarer bör beakta att en handling som har inkommit till en myndighet för behandling av ett ärende eller annars i samband med ett ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter blir offentlig när myndigheten har fått den, om det inte i denna lag eller i någon annan lag föreskrivs något om dess offentlighet eller sekretess eller om någon annan begränsning av rätten att ta del av den.

Responsregister och förvaring av registeruppgifterna

Kommentarer som sänts med personuppgifter samlas i ett responsregister, i vilket lagras avsändarens namn, e-postadress och responstexten. Personuppgifter som samlats i responsregistret används enbart för behandling av kommentarerna. Meddelandet vidarebefordras till tjänstemannen som behandlar ärendet enbart och behandlingen av kommentaren förutsätter detta. Kommentarerna som inkommit under året förstörs alltid i början av följande kalenderår.

Uppgifterna i e-postsystemet

Identifieringsuppgifter får lämnas ut till utomstående enbart i situationer om vilka stadgats i lagen. E-postmeddelandena samt de identifieringsuppgifter som lagras i e-postsystemet omfattas av de bestämmelser om konfidentialitet vid kommunikation som ingår i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

Den som har mottagit eller annars fått kännedom om konfidentiella meddelanden eller identifieringsuppgifter, som inte är avsedda för honom eller henne, får inte utan samtycke av en kommunikationspart röja eller utnyttja ett meddelandes innehåll, identifieringsuppgifter eller uppgifter om meddelandets existens, om inte annat bestäms i lag. I lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) bestäms specificerat om de undantagssituationer och sätt, då ett meddelande som sänts till den personliga e-posten kan öppnas utan den ifrågavarande personens samtycke.

Nyhetsbrevs- och intressegruppsregister

Det brottsförebyggande rådets sekretariat har ett särskilt register för nyhetsbrev och andra informering av intressegrupper. Närmare upplysningar om detta finns i registerbeskrivningen.

Rätt att kontrollera egna uppgifter

Den som införts i ett register har rätt kräva att rättelser görs i felaktiga uppgifter som lagrats i registret. Felaktiga uppgifter rättas vid justitieministeriet enligt den registrerades begäran.