Sektion för lokalt brottsförebyggande

Sektionen för lokalt brottsförebyggande håller möte.Sektionen för lokalt brottsförebyggande ska utveckla och planera det lokala arbetet för att förebygga brott, främja samarbetet mellan myndigheterna och andra aktörer, sprida information på lokal nivå och samla in exempel på god praxis i fråga om brottsbekämpning.

Sektionen har haft en aktiv roll i utarbetandet av det nationella programmet för brottsförebyggande. Syftet med programmet för brottsförebyggande är att främja lokala insatser för att förebygga brott samt för att öka invånarnas säkerhet och trivsel. I programmet har man samlat åtgärder som syftar till att ge de lokala aktörerna, såsom invånarna, myndigheterna, företagen och organisationerna, en större roll i det brottsförebyggande arbetet. Sektionen för lokalt brottsförebyggande arbete deltog i beredningen av dessa åtgärder i de workshoppar som ordnades på olika håll i Finland. Målet är att klargöra det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunerna och se till att denna verksamhet beaktas i kommunernas strategier och annat arbete för att främja invånarnas säkerhet och välfärd.

Sektionen för lokalt brottsförebyggande arbete

Ordförande

Matti Koskinen, chef för säkerhets- och beredskapsenheten, Helsingfors stad

Medlemmar

Jarmo Heinonen, kommissarie, Helsingfors polisinrättning

Päivi Kurikka, specialsakkunnig, Kommunförbundet

Pentti Lemmetyinen, verkställande direktör, Finlands Settlementförbund

Thomas Sundell, jurist, regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, justitieministeriet

Jani Kotoaro, jurist, Brottspåföljdsmyndigheten

Pia Rosengård-Andersson, sakkunnig i familjefrågor, Folkhälsan

Pekka Heikkinen, polisinspektör, Polisstyrelsen

Sektionens sekreterare är specialplanerare Saija Sambou från rådets sekretariat.

Mandattiden är 1.10.2015–30.9.2018.