Gatumedling 

Gatumedling är en handlingsmodell som kompletterar det finländska medlingsfältet. Modellen tillämpas på brott och tvister som involverar unga. I motsats till traditionell medling i brott- och tvistemål är åtminstone en av medlarna i gatumedling en yrkesutbildad person inom sektorn för fostran.

För tillfället är gatumedling ett möjligt alternativ på följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Träskända, Lojo, Kouvola, Åbo, Kotka, Fredrikshamn, Villmanstrand, S:t Michel, Jorois, Kauhajoki, Jyväskylä, Pieksämäki, Varkaus, Leppävirta och Rovaniemi. 

Du kan höra dig för om möjligheten till gatumedling på närmaste medlingsbyrå. Kontaktuppgifterna hittar du på THL:s webbplats.

Gatumedling är en metod som ursprungligen utvecklats i Norge. I Finland har metoden tillämpats alltsedan 2013, då föreningen Stationens Barn rf genomförde ett pilotprojekt i Kampens köpcentrum för behandling av fall där skadegörelser och stölder begåtts av ungdomar. Resultaten av pilotförsöket var övertygande; efter det rapporterades inga skadegörelser eller stölder som begåtts av unga i köpcentret på ungefär ett år. Nuförtiden tillämpas gatumedling också på andra brott- och tvistemål, där minst en av parterna är under 18 år.

Gatumedling fostrar och hjälper den unga att hitta rätt väg i livet

Det väsentliga i gatumedling är ett fostrande arbetsgrepp. Det är ett långsiktigt arbete som bland annat strävar efter att avbryta den ungas brottsbeteende. I medlingsprocessen lär den unga sig att lösa situationer med sådana metoder som accepteras i samhället. Vid behov kan gatumedlarna fortsätta att arbeta med den unga och hans eller hennes familj efter medlingen.

Gatumedling går ut på att hjälpa den unga att förstå konsekvenserna av sina gärningar och att på ett genuint sätt ta ansvar för dem. Undersökningar visar att det är viktigt för unga att konsekvenserna av deras gärningar konkretiseras och att de får möta den skadelidande parten, eftersom detta förebygger nya brott på ett synnerligen effektivt sätt. Gatumedlingen bör genomföras så snabbt som möjligt så att den unga inte hinner glömma vad som hänt eller begå nya brott före medlingen. 

Ungdomarna blir i medlingsprocessen vanligtvis överraskade över hur stora kostnader brotten orsakar, och de har inte nödvändigtvis så bra betalningsförmåga att de kan ersätta skadan i pengar. Den ungas vårdnadshavare är inte heller skyldig att betala skadeståndet. I syfte att väcka den ungas ansvarskänsla är det ändå viktigt att den unga, om möjligt, själv deltar i erläggandet av skadeståndet. Arbetsersättning lämpar sig synnerligen väl för detta ändamål och anses vara det bästa sättet att ersätta en skada när målet är att fostra den unga, bland annat att förebygga återfallsbrottslighet. Som en del av medlingsavtalet kan parterna komma överens om att den unga inte längre ska tillbringa sin fritid i köpcentret eller butiken.

De yrkespersoner inom fostran som arbetar som medlare ska se till att det gemensamt fastställda ersättningssättet lämpar sig för den unga med tanke på hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå. På unga personer under 18 år som utför arbetsersättning tillämpas särskilda bestämmelser om unga arbetstagare, som finns på arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

Åldersgränsen för straffrättsligt ansvar är 15 år i Finland. Man bör dock komma ihåg att trots att personer under 15 år inte kan dömas till straffrättsliga straff för sina gärningar är de ändå skyldiga att ersätta offret för de skador som de har orsakat. Medling kan med fördel tillämpas även på brott som begås av ungdomar under 15 år.

Föreningen Stationens Barn rf lät undersöka gatumedlingens effekt i samband med ett pilotprojekt som genomfördes i Kampens köpcentrum. Resultaten visade att endast två av tretton unga som deltagit i gatumedling begick nya brott. Effektivast var gatumedlingen när metoden tillämpades på unga som begått ett brott för första gången. Även en tidigare undersökning om effekten av medling i brott som begås av unga gav liknande resultat. Åren 2003–2005 lät social- och hälsovårdsministeriet undersöka resultaten av medlingsprocesser som involverade 15–17-åriga ungdomar i Helsingfors. Av de ungdomar som inte hade någon tidigare brottslig bakgrund begick 78 procent inga fler brott efter medlingen.

Åren 2008 och 2009 gjordes en undersökning där ungdomar intervjuades om sina egna erfarenheter av medling. Ungdomarna berättade att medlingen hade haft en fostrande, och i bästa fall rentav psykiskt befriande, effekt. Effekten har uppstått när de unga insett vilka konsekvenser deras gärningar fått för offret och när de efter att ha ersatt skadan kunnat börja om med rent bord.

Mervärdet av gatumedling på medlingsfältet

  • Den yrkesperson inom fostran som deltar i gatumedlingen vet vilka särskilda aspekter som måste beaktas när medlingen involverar minderåriga.
  • Syftet med gatumedling är att förhindra att den unga marginaliseras och hamnar i en brottsspiral.
  • Vid behov kan gatumedlarna fortsätta att arbeta med den unga och hans eller hennes familj även efter medlingen eller säkerställa att den unga kommer att omfattas av andra tjänster.

Erfarenheter av medling >