Nordiska flaggor

Nordiskt samarbete

De nordiska organisationerna för brottsförebyggande har en lång tradition av samarbete, framför allt på grund av de nordiska kulturella och språkliga kontakterna samt ländernas liknande syn på förebyggande av brottslighet. De nordiska organisationerna sammanträder regelbundet för att behandla aktuella frågor inom området för brottsförebyggande.

Nordiska organisationer för brottsförebyggande

Brottsförebyggande rådet i Sverige (Brå) arbetar på uppdrag av Sveriges regering och i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Brå producerar och publicerar Sveriges officiella rättsstatistiker samt andra översikter och undersökningar. Dessutom ordnar Brå bl.a. en årlig internationell konferens med fokus på det kriminalpolitiska området (Stockholm Criminology Symposium).

Norges kompetenscentrum för brottsförebyggande (Kompetansesenter for kriminalitetsforebyggning KFK) är en självständig myndighet som är verksam under Norges regering. KFK samlar in och sprider information om god praxis särskilt i frågor som gäller lokalt brottsförebyggande. KFK inledde sin verksamhet i augusti 2015 och ersatte Norges tidigare råd för brottsförebyggande (KRÅD).

Danmarks råd för brottsförebyggande (Det Kriminalpraeventive Råd DKR) är ett nätverk som består av centrala organisationer, myndigheter och andra professionella inom området för brottsförebyggande. DKR samordnar det brottsförebyggande arbetet och ger information och råd i frågor som gäller förebyggande av brottslighet.

Island har inget liknande råd för brottsförebyggande som de andra nordiska länderna. På Island hör frågor som gäller brottsförebyggande och annan verksamhet för att främja säkerheten till inrikesministeriets ansvarsområde.

Sammanträden och samarbetsprojekten

De nordiska organisationerna för brottsförebyggande sammanträder årligen för att diskutera aktuella frågor. Sammanträdet ordnas av ordförandelandet som byts årligen.

Det senaste gemensamma nordiska projektet år 2017 var om förebyggande av våld i de ungas sällskapsförhållanden. Där det samlades information om olika länders projekt mot våld i sällskapsförhållanden och deras effekter. År 2014 genomförde de nordiska organisationerna för brottsförebyggande ett grannhjälpsprojekt för att utreda invånarnas möjligheter att påverka i de nordiska länderna. Under åren 2007−2008 hade de nordiska organisationerna för brottsförebyggande ett gemensamt projekt som gällde förebyggande av våld.

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK)

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) främjar kriminologisk forskning i norden och utnyttjar kriminologisk data för att stödja myndigheternas verksamhet i medlemsstaterna. NSfK ordnar forskningsseminarier, beviljar forsknings- och resestöd och publicerar den vetenskapliga tidsskriften Nordic Journal of Criminology. Alla de fem nordiska länderna deltar i NSfK:s verksamhet. Länderna har turvis ansvaret för att leda NSfK:s verksamhet. Under åren 2019–2021 är NSfK:s sekretariat verksamt i Sverige.

Vid NSfK:s årliga forskningsseminarier fokuseras det på aktuella teman som gäller brottslighet.

 

Nordiska organisationernas webbsidor

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Sverige

Kompetansesenter for kriminalitetsforebyggning (KFK) i Norge

Det Kriminalpraeventive Råd (DKR) i Danmark

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) (på engelska)

 

Projektrapporter

Nordisk rapport om förebyggande av våld i ungas relationer 2017

Nordiska grannhjälpsprojektets slutrapport 2016

Samarbetsprojektet "Våld i Norden" 2007–2008 (på Nordiska rådets webbsidor)