Rådets uppgifter

Rådet för brottsförebyggande skall:

  • följa brottsligheten och samla uppgifter om brottsförebyggande åtgärder, främja samarbetet i fråga om samordningen av brottsförebyggande projekter och åtgärder mellan myndigheter och sammanslutningar som arbetar med brottsförebyggande,
  • bereda program samt ta initiativ och lägga fram förslag som syftar till att förebygga brott och att minska de olägenheter som följer av brott samt att öka säkerheten,
  • främja informationen om möjligheterna, metoderna och de rekommenderbara förfarandena i samband med brottsförebyggande samt upprätthålla och utveckla informationsservicen i anknytning till brottsförebyggande,
  • ta initiativ till undersökningar som tjänar utvecklandet av brottsförebyggandet och utveckla planeringen av och metoderna för brottsförebyggandet,
  • avge utlåtanden om myndigheters och sammanslutningars planer som kan påverka brottsligheten eller genom vilka man strävar till att förebygga brott, och bistå dessa med råd när projekt för brottsförebyggande arbete planeras, genomförs och följs upp,
  • till justitieministeriet regelbundet avge en översikt av de problem som följer av brottslighet och en rekommendation om åtgärder för att minska dem,
  • hålla kontakt med utländska och internationella organ för brottsförebyggande, samt
  • sköta de övriga uppgifter som justitieministeriet påför rådet.

(Förordning om rådet för brottsförebyggande 396/2007, 2 §)

Statsrådets förordning om rådet för brottsförebyggande 396/2007

Arbetsordning för rådet för brottsförebyggande