Material för att förebygga brott bland unga

Det lönar sig att tala med unga om brott och brottslighet. På detta sätt kan man förebygga att unga begår eller blir offer för brott. Ungdomar behöver aktuell och riktig information om dessa frågor och unga ska också uppmuntras att ingripa i brott, eftersom de ofta är medvetna om dem.

På denna webbplats har rådet för brottsförebyggande samlat material om förebyggande av brott bland unga. Materialet är främst avsett för lärare, ungdomsarbetare och andra som har att göra med ungdomar bl.a. via hobbyverksamhet. Det lättillgängliga materialet kan utnyttjas för att ta upp frågor som gäller brott och säkerhet med unga. Många problem kan minskas eller till och med undvikas genom att också svåra frågor diskuteras öppet.

Det önskas att personer som arbetar med unga vid lämpliga tillfällen utnyttjar materialet som finns på rådets webbplats. I de workshoppar som rådet för brottsförebyggande har ordnat för unga har det framgått att ungdomar upplever att man inte i tillräcklig mån tar upp frågor som gäller brott och säkerhet i skolan och att de önskar att dessa frågor skulle diskuteras mer. Unga vill också ha praktiska anvisningar om vad de ska göra om de själv eller någon de känner blir utsatta för brott.

Förbättra ungas möjligheter att ingripa i brott

Unga är ofta medvetna om tråkiga saker som deras kompisar har gjort eller blivit utsatta för, men de vågar inte ingripa i ärendet eller vet inte vad de ska göra. De kan till exempel vittna mobbning eller trakasserier och tala om vad de har sett med varandra. Unga ska uppmuntras att diskutera dessa händelser också med en pålitlig vuxen. På detta sätt kan brott förebyggas eller anmälas till myndigheterna. Unga ska ges direkt och riktig information om brott och säkerhet: det är bra om informationen kommer från sakkunniga, eftersom dessa frågor intresserar ungdomar och de kommer ändå att söka information. Ärliga diskussioner med ungdomar kan bryta muren av tystnad och uppmuntra unga till rättvisa.

Genom att minska och förebygga brott som unga begå eller blir offer för kan man öka ungas välmående och främja ett tryggt liv också i vuxen ålder. Brottsligheten bland unga gäller en mycket liten grupp: det finns vissa ungdomar som regelbundet begår brott eller som blir offer för brott upprepade gånger. Många av de ungdomar som begår brott har också själva blivit utsatta för brott. En brottsspiral som börjar i ung ålder måste brytas så snabbt som möjligt för att den inte ska fortsätta i vuxen ålder. Genom att påverka alla parter – gärningsmännen, offren och vittnen  – samt genom att öka vuxnas färdigheter att hjälpa unga kan man minska både ungas brottslighet och deras risk att bli offer för brott.

Information om ungas brottslighet och på vilket sätt de utsätts för brott fås bl.a. genom enkäter om ungdomsbrottslighet, skolhälsoenkäter och barnofferundersökningar. Ungas brottsliga beteende och offerupplevelser har minskat under de senaste åren, men till exempel mobbning och trakasserier på nätet och via mobilappar är allmänna problem bland unga i dag.

Utnyttja materialet och verktygen

På denna sida finns svenskspråkigt material och olika verktyg för personer som arbetar med unga. De olika temana kan behandlas i samband med skolundervisningen eller hobbyverksamhet och unga kan också uppmanas att självmant bekanta sig med materialet.

Materialet har samlats under år 2017 bl.a. i olika workshoppar som ordnades av rådet för brottsförebyggande och där aktörer inom ungdomssektorn diskuterade ärendet och presenterade sitt eget material. Materialet har producerats av olika organisationer och myndigheter och omfattar t.ex. anvisningar, handböcker, videor och olika övningar eller uppgifter. Det är bra att fundera på förhand vilket som är det bästa sättet att behandla temat med just de ungdomar man själv arbetar med. Materialet är främst avsett för högstadieelever och studerande inom utbildningen på andra stadiet, dvs. ungdomar i åldern 13−18.

Materialet har sorterats enligt tema. Rådet för brottsförebyggande kommer också i fortsättningen att följa läget och lägga till nytt material på sidorna. Rådets sekretariat tar också gärna emot tips på lämpligt material.

Brottsoffer och straffprocessen

Brottsofferjourens webbplats

På Brottsofferjourens webbplats finns information om brottsoffer, straffprocessen och hur man får hjälp. Frågor som kan tas upp med unga är bl.a. säkerhet på webben, mobbning och erfarenheter av våld eller sexuellt våld.

Sexuellt våld

Undervisningsmaterialet Inte i vår skola

Materialet som har producerats av jämställdhetsombudsmannen gäller sexuella trakasserier i skolan. Syftet med materialet är att väcka en diskussion om hur allmänt det är med sexuella trakasserier i skolan och hur man kan ingripa i det. Materialet lämpar sig bäst för högstadieelever och studerande i läroanstalter med utbildning på andra stadiet. Till materialet hör en kortfilm, en färdig undervisningshelhet och en enkät som kan användas för att utreda hur allmänt det är med sexuella trakasserier i den egna skolan. I paketet ingår också anvisningar till lärare om hur materialet kan användas i skolan. 

Mobbning

Folkhälsans material för idrottsklubbar

I Folkhälsans material för att förebygga mobbning ingår bl.a. videor och samarbetsövningar som kan användas för att stärka sammanhållningen. Materialet är avsett speciellt för idrottslärare och andra vuxna som leder sportverksamhet för unga i olika åldrar. 

Mediekunskaper

Sällskapet för mediefostran

På webbplatsen finns svenskspråkigt material från olika instanser om hur medierelaterade frågor kan behandlas med unga. Frågor som tas upp i materialet är mediekritik, hatretorik, mobbning och trakasserier i medier. 

Konkurrens- och konsumentverkets material om bedrägerier

Materialet kan användas för att diskutera med unga om suspekta erbjudanden på nätet, såsom bl.a. beställningsfällor. I materialet ingår en affisch, en frågesport och annat stödmaterial som kan användas för att diskutera hur man känner igen bedrägerier och vilseledande marknadsföring.

Hatretorik och radikalisering

Konstruktiv interaktion

I Utbildningsstyrelsens handbok Konstruktiv interaktion finns information om hatretorik och våldsbejakande extremism och förebyggande av dessa fenomen i skolorna. Materialet är avsett som stöd för lärare. Handboken innehåller bl.a. artiklar av finländska experter och länkar till källmaterial som lärarna kan använda som stöd för att diskutera t.ex. mänskliga rättigheter, delaktighet och demokrati. I handboken ingår också övningar som kan användas i undervisningen. Övningarna kan användas till exempel för att diskutera hur man bättre kan respektera olika livsåskådningar och åsikter. 

Från hatretorik till dialog

Organisationen Plan har producerat undervisningsmaterial som kan användas för att behandla frågor som gäller hatretorik i låg- och högstadieundervisningen och i läroanstalter med utbildning på andra stadiet. I materialet ingår grundläggande information om hatretorik, hur man känner den och hur man ska reagera på fenomenet. Materialet innehåller också övningar och annat stödmaterial som kan användas i undervisningen. Övningarna gäller bland annat hur man kan uttrycka sin åsikt, hur man kan utveckla sin empatiförmåga och hur man ingripa i hatretorik. 

Rusmedelsmissbruk och addiktioner

Preventiimis material

Preventiimi är ett nationellt kunskapscentrum för rusmedelsförebyggande inom ungdomssektorn. På Prevetiimis webbplats finns svenskspråkigt material om rusmedelsmissbruk och andra addiktioner. På sidan finns material om förebyggande av missbruk och addiktioner för flera olika yrkesgrupper.

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf)

På webbplatsen finns svenskspråkig material om rusmedelsmissbruk och andra addiktioner för personer som arbetar med unga. I materialet ingår handböcker, videor och övningar som gäller bl.a. rusmedlens effekter, gruppfenomen och spelrelaterade problem.  Informationen om rusmedel och addiktioner kan användas också för att planera pedagogisk verksamhet.

Trafikskyddets kampanj #modig

Trafikskyddets kampanj #modig syftar till att uppmuntra unga att ingripa i rattfylleri genom att hindra att någon kör berusad. Med hjälp av kampanjmaterialet kan unga leva sig in i olika situationer och fundera på hur de skulle kännas.

Känslofärdigheter

Föreningen för mental hälsa i Finland

Föreningen för mental hälsa i Finland har i viss mån material på svenska, bl.a. om mentalt välmående, känslofärdigheter och människorelationer. Med hjälp av materialet kan pedagoger diskutera med unga om olika bekymmer och problem och hur de kan hantera dem.