EU:s brottsförebyggande nätverk

EUCPN logo

Det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN) är ett centrum för samverkan mellan europeiska experter på det brottsförebyggande området.

Nätverket inrättades av Europeiska unionens råd i maj 2001, och verksamheten kom i gång på hösten samma år. Nätverkets verksamhet och uppgifter har fastställts i EU-rådets beslut från år 2009. Till nätverkets uppgifter hör att

• identifiera bästa praxis för förebyggande av brottslighet samt bedöma och förmedla information om brottsförebyggande verksamhet mellan medlemsstaterna

• förbättra samarbetet och skapa nya kontakter mellan länderna som omfattas av nätverket

• delta i utvecklingen av lokala och nationella strategier för brottsförebyggande, erbjuda verktyg för att förebygga brott samt stödja sakkunnigas och beslutsfattarnas arbete

• främja det brottsförebyggande arbetet genom att ordna olika möten och seminarier samt en årlig konferens om bästa praxis på det brottsförebyggande området

• dela ut det årliga priset för brottsförebyggande (European Crime Prevent Award) för att belöna det bästa europeiska brottsförebyggande projektet

Det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet har till uppgift att utveckla och främja det sektorsövergripande arbetet för att förebygga brott och minska oron för brottslighet i Europa. Nätverket stödjer beslutsfattare och andra experter på europeisk, nationell och lokal nivå.

Närverket fokuserar sin verksamhet på aktuella teman och trender inom brottsligheten. Organiserad brottlighet, cyberbrottslighet och terrorism är de prioriterade områdena i den europeiska säkerhetsagendan (2015-2020) och de här områdena prioriterar också EUCPN. 

Organisation

Det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet består av företrädare för de nationella kontaktpunkerna och ett sekretariat. Nätverkets ordförande kommer från EU:s respektive ordförandeland, och ordförandeskapet byts med ett halvt års mellanrum. Under den andra halvan av år 2020 är Tyskland ordförandelandet.

Beslutanderätten utövas av styrelsemötet (Board meeting). Styrelsen består av de nationella företrädarna och den ska sammanträda minst två gånger om året. Den nationella företrädaren ska vara en person med expertis inom området för brottsförebyggande. Företrädaren för ordförandelandet fungerar som ordförande vid styrelsemötet. De nationella kontaktpunterna ska svara för utbytet av information mellan forskningsinstituten inom området, de nationella företrädarna och nätverkets sekretariat. Sekretariatet ska stödja nätverkets verksamhet genom att ge administrativt stöd och ställa forskningsdata till nätverkets förfogande. Sekretariatet är verksamt i Belgien och ger regelbundet ut egna publikationer bland annat om god praxis för förebyggande av brottslighet.

Som Finlands nationella kontaktpunkter fungerar justitieministeriet och rådet för brottsförebyggande. Den nationella företrädaren i nätverket är för närvarande generalsekreterare Aarne Kinnunen och hans ersättare är specialsakkunnig Saija Sambou. Även Polisyrkeshögskolan fungerar som kontaktpunkt i Finland, och kontaktpersonen där är forskningsdirektör Vesa Muttilainen.

Kampanjer

EUCPN organiserar kampanjer för att förebygga olika slags brott. I juni 2019 organiserades en temadag för att förhindra inbrott. Materialet innehåller tre videor och poster. En kampanj för att förebygga fickstölder genomfördes i hela Europa under sommaren 2018. Syftet med kampanjen var att varna om risken för fickstölder och ge information om hur man kan skydda sin egendom. 

Temadag mot lägenhetsinbrott (på engelska)

Om kampanjen för att förebygga fickstölder (på svenska)

Närmare information om EUCPN:s verksamhet

På nätverkets webbplats eucpn.org finns information bland annat om god praxis och europeiska projekt som hänför sig till brottsförebyggande, forskningsverksamhet inom området samt aktuella evenemang.

I följande dokument finns närmare information om nätverkets verksamhetsprinciper och aktuella prioritetsområden (på engelska):

Nätverkets verksamhetsprinciper

Nätverkets arbetsprogram för år 2020

Nätverkets strategi för åren 2016-2020

Den europeiska säkerhetsagendan för åren 2015-2020 fastställer de prioriterade områdena i säkerhetssamarbetet på EU-nivå samt åtgärderna omfattas av detta samarbete.

Verksamhetsberättelsen 2019