Egendomsbrott

Dörren vrids upp med en kofot.Egendomsbrott kan omfatta stöld, förskingring, bedrägeri och skadegörelse. Dessa brott kan vara riktade mot människor och hushåll samt företag och sammanslutningar. Brott som riktar sig särskilt mot affärsverksamhet går under brottsbenämningen ekonomiska brott. Rån betraktas i sin tur som våldsbrott.

En stor del av all egendomsbrottslighet är dold brottslighet som aldrig kommer till myndigheternas kännedom. Hur benägna offren är att anmäla egendomsbrott beror på den tillgripna egendomens värde och på hur enkelt det är att göra anmälan. En annan avgörande fråga är om den tillgripna egendomen är försäkrad. Brottsskador som orsakats av egendomsbrott är svåra att mäta exakt.

Diagram: Egendomsbrott i Finland

Antalet stölder som kommit till polisens kännedom ökade fram till 1990-talet men har därefter minskat. Typiska stöldbrott är cykelstölder och skadegörelse på en bil eller något annat fortskaffningsmedel. Med stöldbrott avses också inbrott samt butiksstöld och butikssnatteri. Antalet butiksstölder har minskat efter de första åren under 2000-talet. Av alla stölder som anmäls är cirka en tredjedel numera butiksstölder. Även inbrotten, i synnerhet inbrotten i bostäder och affärslokaler, har minskat betydligt efter andra hälften av 1990-talet i och med att det blivit allt vanligare med effektivare egendomsskydd.

Förskingringsbrotten har länge hållits på ungefär samma nivå i Finland. Däremot har bedrägeribrotten ökat avsevärt under 2000-talet. I synnerhet betalningsmedelsbedrägerierna, dvs. olovligt brukande eller missbruk av betalningsmedel, har ökat avsevärt under de senaste åren. En bidragande faktor till det ökande antalet bedrägerier har varit e-tjänsterna och de brottstillfällen som nätet erbjuder. Ofta ligger brottslingar som opererar i andra länder bakom bedrägerier som sker över nätet. Brott som begås över nätet kan också kallas för cyberbrott.

När det gäller stöld- och skadegörelsebrott har gärningsmännen i allmänhet låg eller okänd socioekonomisk ställning. Utslagning är en betydande bakgrundsfaktor som höjer risken för att begå denna typ av brott. Största delen av egendomsbrotten sker i de stora städerna. Egendomsbrottsligheten är liten i Finland både i internationell och i europeisk jämförelse. Även bedrägerier förekommer fortfarande relativt sällan i Finland, trots att antalet bedrägerier håller på att öka.

 

Mer information (på finska)

Danielsson & Kääriäinen (2016) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2015 - Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Institutet för kriminologi och rättspolitik. Katsauksia 3/2016.

Salmi m.fl. (2011) Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena. Vuoden 2010 yritysuhritutkimuksen tuloksia. OPTL:n tutkimuksia 254.

Aaltonen ym. (2017) Omaisuusrikokset. I verket Rikollisuustilanne 2016. Institutet för kriminologi och rättspolitik. Katsauksia 22/2017.