Från butiksstöld till förlikning

Medling i brottmål inom handeln

Det förekommer många olika typer av brott inom handeln. Till de vanligaste hör stölder och snatteri som begås av kunder. De totala kostnaderna för butiksstölder inom handeln har uppskattats uppgå till cirka 550 miljoner euro per år. Brottslighet orsakar många slags skador och olägenheter. Förutom direkta kostnader handlar det även om förlorad arbetstid, för att inte tala om den extra psykiska belastning, inklusive hot om våld, som personalen utsätts för.

Unga killar går in i affären.

Medling är ett flexibelt sätt att lösa brott och tvister. Genom medling kan man förebygga återfallsbrottslighet och förbättra offrets möjligheter att få ersättning för en skada. För den som misstänks för ett brott erbjuder medling en möjlighet att möta offret och ta ansvar på ett genuint sätt. I bästa fall kan medling användas parallellt med eller som komplement till straffprocessen, så att uppgörelse i godo beaktas som en förmildrande omständighet eller rentav som grund för att inte väcka åtal. Trots att erfarenheterna bland yrkesfolk inom handeln som regelbundet använder medling till stor del är positiva, är medling tills vidare långt ifrån allmän praxis inom handeln.

Syftet med denna webbguiden är att uppmuntra yrkespersonerna inom handeln till att fördomsfritt våga pröva medling. Webbplatsen innehåller detaljerad information om hur brott inom handeln, såsom butiksstöld och snatteri, kan lösas effektivt med hjälp av lagstadgad medling i brott- och tvistemål. Därtill redogörs för en mer djupgående gatumedlingsmetod, som på många orter tillämpas vid behandlingen av brott som begås av unga. För guiden har man intervjuat såväl medlingsklienter som yrkespersoner som arbetar med medling, bland annat en köpman, en chef för ett köpcenter, en polis och en medlingshandledare.

Medling

Medling i brott- och tvistemål

Medling i brott- och tvistemål är en lagstadgad tjänst, där den brottsmisstänkte och brottsoffret möts och har ett förtroligt samtal med hjälp av opartiska medlare.

Hurdan är processen och medlingsavtalet?

Fördelarna med medling

Medling har många slags fördelar. Genom att styra brottet till medling kan man spara tid och myndigheternas resurser samt förbättra offrets möjligheter att få ersättning för skadan.

Varför lönar det sig att ordna medling

Gatumedling

Modellen tillämpas på brott och tvister som involverar unga. I motsats till traditionell medling i brott- och tvistemål är åtminstone en av medlarna i gatumedling en yrkesutbildad person inom sektorn för fostran.

Hur hjälper man den unga att gå på gräsbanan

Lokala medlingsbyråer

Medling tillhandahålls av 18 lokala medlingsbyråer runt om i Finland. Vissa medlingsbyråer har även regionala byråer, så medling erbjuds på sammanlagt 32 kontor. De som erbjudet medlingstjänster är kommunorganisationer eller aktörer inom den tredje sektorn. Kontaktuppgifterna till alla medlingsbyråer i Finland, inklusive regionala byråer, finns på THL:s webbplats.

Medlingsguiden har utarbetats i samarbete mellan rådet för brottsförebyggande, Finsk Handel och Stationens Barn rf.