Säkerhetsenkät

Säkerhetsenkäten kan utnyttjas i lokal brottsförebyggande.

Han kör barnvagnar på gatan.

Rådet för brottsförebyggande har utarbetat en säkerhetsenkät genom vilken kommunerna kan samla in omfattande information från invånare för att stödja säkerhetsarbetet och höra invånarnas åsikter om tryggheten i sitt bostadsområde och i sin hemkommun. Genom enkätundersökningar riktade till invånare är det möjligt att samla in information som är ny och kompletterar myndigheternas uppgifter, såsom polisens statistik. Enkäten kan också komma till nytta när man undersöker effekterna av kommunens brottsförebyggande åtgärder.

Med hjälp av denna enkät kan kommunerna samla in invånarnas erfarenheter och åsikter som gäller bl.a. brott och ordningsstörningar, otrygghet, beredskap och olycksfall samt erfarenheter av att bli offer för brott. På basis av de bakgrundsuppgifter som samlas in, såsom ålder, kön och bostadsområde, kan man jämföra hur åsikterna varierar mellan olika befolkningsgrupper och i olika bostadsområden i kommunen.

Kommunerna kan genomföra undersökningen inom sitt område genom att använda den säkerhetsenkät som rådet för brottsförebyggande har utarbetat. Det år möjligt att genomföra enkäten som en öppen webbenkät eller som en riktad postenkät till ett representativt urval. En öppen webbenkät är lätt och billigt att genomföra.

Enkäten har testats under 2012 i en pilotundersökning i Vasa och Hyvinge, varefter enkäten uppdaterades 2016 och 2021. Under de senaste åren har bland annat Åbo, Tammerfors och Vanda använt enkäten i sitt säkerhetsarbete. I enkäten finns det frågorna både på finska och på svenska. Om kommunen vill genomföra enkäten som en öppen webbenkät, lönar det sig att sprida information om enkäten så brett som möjligt. Webbenkäten kan marknadsföras bl.a. genom tidningsannonser och radioreklamer samt på kommunens webbplats.

Säkerhetsenkäten kan genomföras med hjälp av Webropol.

Frågorna i säkerhetsenkäten (för kommunerna)