Medling i brott- och tvistemål

Medling i brott- och tvistemål är en lagstadgad tjänst, där den brottsmisstänkte och brottsoffret möts och har ett förtroligt samtal med hjälp av opartiska medlare. Medlarna är frivilliga personer som utbildats för sitt uppdrag och som förbundit sig att iaktta tystnadsplikt.

Medlarna möjliggör och främjar en dialog mellan parterna i brottmålet. Dessutom ser medlarna till att bägge parterna blir hörda och att resultatet av medlingsprocessen nås genom parternas fria vilja och som ett gemensamt beslut.

I medlingsmötet deltar

  • parterna i brottet
  • två medlare
  • enligt separat överenskommelse, eventuella biträden, stödpersoner eller tolkar
  • vårdnadshavaren eller intressebevakaren, om parterna är minderåriga eller omyndiga.

I motsats till rättegångar är medling alltid en frivillig process som förutsätter samtycke från alla parter. På medlingsmötet diskuterar parterna de skador och olägenheter som brottet orsakat och hur de kan gottgöras. Strävan är att hitta en lösning som bägge parterna är nöjda med. Meningsskiljaktigheter och problem ska i den mån det är möjligt lösas genom diskussion och förhandlingar. Det väsentliga är att parterna i brottet själva kan påverka hur deras ärende behandlas.

Medlingens olika faser

Medlingen inleds när ett initiativ till medling lämnas till medlingsbyrån. Initiativet kan tas av någondera parten i brottet, polisen, åklagaren eller någon annan myndighet. Initiativet till medling kan också tas av en minderårigs vårdnadshavare eller av intressebevakaren för en omyndighetsförklarad person som nått myndighetsålder. Det finns en färdig blankett för initiativ till medling på THL:s webbplats. På samma webbplats hittar du också kontaktuppgifterna till närmaste medlingsbyrå.

Personalen på medlingsbyrån bedömer om det är fråga om ett brott på vilket medling kan tillämpas. Vid behov hänvisas den brottsmisstänkte till tilläggstjänster, såsom missbrukarvård eller ungdomstjänster. För att ordna ett medlingsmöte kontaktar medlingsbyrån de berörda parterna och skaffar de uppgifter och dokument som behövs i anslutning till ärendet. Före det egentliga medlingsmötet kan medlarna ordna separata möten, där vardera parten i en trygg och privat miljö får uttrycka sina känslor om brottet och berätta vad de förväntar sig av medlingen.  Parterna och medlarna träffas på ett medlingssammanträde. Utifrån diskussionerna på mötet upprättas med medlarnas hjälp ett avtal om det som överenskommits, och medlingsbyrån följer upp hur avtalet genomförs.

Medlingsavtal och skadestånd

Som avslutning på medlingen kan parterna ingå ett avtal, som är juridiskt bindande för dem. I avtalet kommer parterna överens om ett eventuellt skadestånd. Medlingsparterna kan komma överens om att medlingsbyrån ska följa upp att avtalet genomförs. 

Den vanligaste typen av skadestånd är pengar, men i vissa situationer kan även arbetsersättning, begäran om ursäkt, återlämnande av egendom, ett beteendeavtal eller en kombination av dessa vara ett alternativ. Arbete som ersättning för skada kan utföras i det skadelidande företaget eller hos en tredje part som en donerad arbetsinsats. Medlingsbyrån försäkrar den som utför arbetsersättningen i händelse av personskador. 

Eventuella försäkringar i anslutning till den förlorade egendomen bör utredas innan ett medlingsavtal upprättas. Om försäkringsbolaget ersätter skadan kan offret i medlingsprocessen endast avtala om ersättning av självriskandelen.

Vardera parten kan i vilket skede som helst avbryta medlingen, varvid ärendet hänförs till de rättsliga myndigheterna för avgörande. Det är också möjligt att återgå till ett straffrättsligt förfarande, om gärningsmannen av någon anledning inte följer avtalet och till exempel låter bli att utföra det arbete som enligt avtalet ska utgöra ersättning för skadan.

I medlingen avgörs inte personens straffrättsliga skyldighet, men en förlikning kan påverka de rättsliga myndigheternas beslut. Beroende på brottets art kan myndigheterna till följd av medlingen avstå från att vidta åtgärder eller förmildra åtgärderna. 

Fördelarna med medling >