Nyheter och meddelanden

 • Finland tog guld i den europeiska brottsförebyggande tävlingen
  Rådet för brottsförebyggande
  Pressmeddelande 7.12.2018

  Den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) 2018 har vunnits av Forssamodellen för lösning av konflikter mellan olika befolkningsgrupper med hjälp av gemenskapsmedling. Medlingen har genomförts av polisinrättningen i Tavastland och medlarna vid centret för grannmedling (Naapuruussovittelun keskus). Temat för tävlingen var polisens omfattande samarbete på lokalnivå.

 • Nytt råd för brottsförebyggande har tillsatts
  Nyhet 22.11.2018

  -

 • Forssamodellen för gemenskapsmedling vann brottsförebyggande tävling
  Rådet för brottsförebyggande
  Pressmeddelande 25.9.2018

  Den nationella brottsförebyggande tävlingen 2018 har vunnits av Forssamodellen för lösning av konflikter mellan olika befolkningsgrupper med hjälp av gemenskapsmedling. Temat för tävlingen var polisens omfattande samarbete på lokalnivå. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i Österrike i december.

 • Kampanj för att förebygga fickstölder
  Rådet för brottsförebyggande
  Pressmeddelande 13.6.2018

  En kampanj för att förebygga fickstölder startas i hela Europa. Syftet med kampanjen som pågår främst i sociala medier är att varna om risken för fickstölder och ge information om hur man kan skydda sin egendom.

 • Tävling i brottsförebyggande 2018
  Nyhet 29.5.2018

  Rådet för brottsförebyggande ordnar en nationell tävling i brottsförebyggande arbete. Vinnaren får representera Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande 2018. Årets tema är polisens omfattande samarbete på lokalnivå.

 • Vuxna som arbetar med unga ska fråga om brott
  Pressmeddelande 21.3.2018

  Enligt rådet för brottsförebyggande är det viktigt att bryta muren av tystnad kring brott som unga begår eller blir utsatta för. Både ungdomar och de som arbetar med unga ska uppmuntras att fråga och tala om känsliga ärenden. Det behövs också lämpliga verktyg för att öppna diskussionen.

 • Justitieministeriet beviljar statsunderstöd för brottsförebyggande
  Nyhet 5.2.2018

  Justitieministeriet beviljar 70 000 euro statsunderstöd för brottsförebyggande arbete och bedömning av det 2018. Ansökningar ska lämnas in senast den 29 mars.

 • Spridning av information betonas i förebyggande av bedrägerier
  Rådet för brottsförebyggande
  Pressmeddelande 18.12.2017

  En arbetsgrupp som tillsatts av rådet för brottsförebyggande bedömer att bedrägeribrottslighet kan förebyggas genom att myndigheter, banker och organisationer vidtar aktiva åtgärder samt genom att man på olika sätt ökar människors medvetenhet om bedrägerier.

 • Välkommen till vår nya webbsidor
  Nyhet 15.11.2017

  -

 • Förebyggande av brott kräver omfattande samarbete
  Pressmeddelande 1.11.2017

  Rådet för brottsförebyggande och Kommunförbundet genomförde våren 2017 en enkät vars resultat visar att det krävs omfattande samarbete mellan olika aktörer på såväl statlig som kommunal nivå för att målen i det nationella programmet för brottsförebyggande ska nås. Dessutom behövs bättre koordinering och fördelning av resurser när det gäller arbete som hänför sig till säkerheten.

 • Tjänsten Webbtips vann den nationella tävlingen för brottsförebyggande
  Pressmeddelande 2.10.2017

  Den nationella tävlingen för brottsförebyggande 2017 vanns av webbtjänsten Webbtips som upprätthålls av Rädda Barnen rf. Via webbtjänsten kan man anonymt anmäla webbinnehåll med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn. I år var cybersäkerhet tema för tävlingen. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i december i Tallinn.

 • Nordisk rapport om förebyggande av våld i ungas relationer har publicerats
  Nyhet 1.6.2017

  I ett gemensamt projekt mellan Finlands, Sveriges och Danmarks råd för brottsförebyggande sammanställdes projekt, där man har försökt förebygga våld i ungas relationer.

 • Nationella brottsförebyggande tävlingen startar - temat är cybersäkerhet
  Pressmeddelande 17.5.2017

  Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren av tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är cybersäkerhet.

 • God praxis för förebyggande av brott har sammanställts på webbplatsen
  Nyhet 27.1.2017

  -

 • Migrationssituationen medför utmaningar för förebyggandet av brott
  Pressmeddelande 19.1.2017

  Rådet för brottsförebyggande bedömer i sin färska översikt de utmaningar som migrationssituationen medför för förebyggandet av brott och presenterar god praxis för att förhindra att de som kommer till landet blir utsatta för brott eller gör sig skyldiga till brott. Det väsentliga är att invandrare får komma med i arbetet. I samband med översikten gjorde rådet för brottsförebyggande i samarbete med Migrationsverket en enkätundersökning om säkerheten vid flyktingförläggningar. Allmänt taget är det tryggt att arbeta och bo vid förläggningarna.

 • Kommunerna i centrum för brottsförebyggandet
  Pressmeddelande 24.11.2016

  Regeringen har idag utfärdat ett principbeslut om ett nationellt program för brottsförebyggande 2016 - 2020. Programmet fokuserar på att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och på att förbättra invånarnas deltagande och påverkansmöjligheter för att förebygga brott.

 • Suvanto-linjen vann den nationella brottsförebyggande tävlingen
  Pressmeddelande 28.9.2016

  Vinnaren av den nationella brottsförebyggande tävlingen var i år Suvanto-linjen, som är en riksomfattande telefonjourtjänst för äldre personer som blivit illa behandlade, utsatta för våld, utnyttjade eller hotade med något av dessa samt deras anhöriga. Temat för tävlingen var förebyggande av brott mot äldre och vinnaren representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i december i Slovakien.

 • Vi alla kan förebygga brott
  Pressmeddelande 30.6.2016

  Rådet för brottsförebyggande har utarbetat ett nationellt program för brottsförebyggande som heter Trygga tillsammans. Avsikten med programmet är att främja det lokala samarbetet för att minska och förebygga brott, de olägenheter som följer av brott och risken för att bli utsatt för brott. I programmet ingår också en rad förslag för att minska oron för brottslighet och öka säkerheten och trygghetskänslan. Vi alla kan delta i arbetet för att förebygga brott och öka säkerheten.

 • Den brottsförebyggande tävlingen startar – temat är brott riktade mot äldre
  Pressmeddelande 26.5.2016

  Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är förebyggande av brott som riktar sig mot äldre.

 • Statsbidrag till brottsförebyggande arbete kan sökas
  Nyhet 4.2.2016

  -

 • Bemötandet av asylsökande kan förbättras genom starka lokala samfund
  Pressmeddelande 17.12.2015

  Vid seminariet som ordnades av rådet för brottsförebyggande presenterades goda modeller för bemötande av asylsökande samt för att öka trygghetskänslan och dialogen mellan den gamla och nya befolkningen. I sitt ställningstagande som publicerades vid seminariet betonar rådet för brottsförebyggande att den oro som såväl de nya som de gamla invånarna känner för sin trygghet är genuin och måste tas på allvar. Frivilligorganisationernas verksamhet och frivilligarbete är av stor betydelse när det gäller att stärka trygghetskänslan.

 • Otan vastuun-webbmaterialet vann brottsförebyggande tävlingen
  Pressmeddelande 23.9.2015

  Årets tema för den nationella brottsförebyggande tävlingen var cyberbrott. Målet var att hitta projekt som förebygger till exempel dataintrång, bedrägerier och sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Vinnaren var Rädda Barnen rf:s projekt Otan vastuun (Jag tar ansvar), inom vilket man producerade finskspråkigt webbmaterial för personer som har sexuellt intresse för barn och bilder av barn. Projektet är Finlands kandidat i europeiska brottsförebyggande tävlingen som ordnas i Luxemburg i december.

 • Det nya rådet för brottsförebyggande tillsattes
  Pressmeddelande 10.9.2015

  Statsrådet har i dag den 10 september tillsatt rådet för brottsförebyggande för en treårsperiod från och med början av oktober. Rådets nya ordförande är häradsåklagare Eija Velitski från Helsingfors. Vice ordförande är polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

 • Nationella brottsförebyggande tävlingen startar - temat är cyberbrottslighet
  Pressmeddelande 11.5.2015

  Justitieministeriet anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggandetävling. Temat för 2015 är förebyggande av cyberbrottslighet, dvs. brottslighet som riktar sig mot eller som begås med hjälp av datanät. Den teknologiska utvecklingen har skapat förutsättningar för nya former av brottslighet som snabbt börjat påverka finländarnas vardagliga säkerhetssituation. Till vissa delar handlar det om ny slags brottslighet, men på många sätt också traditionell brottslighet, såsom bedrägerier och ärekränkning, där datanäten har öppnat nya möjligheter att begå brott.