Brottsligheten i Finland

Brottsligheten i Finland granskas huvudsakligen utifrån polisens statistik. Även Tullen och Gränsbevakningsväsendet för bok över uppdagade brott. En stor del av alla brott som begås förblir emellertid okända för myndigheterna och syns inte statistiken. Polisen blir mer sannolikt underrättad om allvarliga brott än lindriga brott. Man kan tala om total brottslighet och dold brottslighet. Den totala brottsligheten kan uppskattas så att antalet statistikförda brott och antagna dolda brott räknas ihop. Den dolda brottslighetens volym kartläggs i samband med offer- och befolkningsundersökningar.

Brottslighetsnivån är aldrig konstant utan påverkas av förändringarna och förhållandena i samhället.  Den totala brottslighetsnivån påverkas av många olika faktorer, bland annat av de ekonomiska konjunkturerna och den tekniska utvecklingen. Antalet brott som kommer till polisens kännedom påverkas exempelvis dels av hur hög tröskeln är att anmäla brott och hur enkelt anmälningsförfarandet är, dels av de kulturella attityderna och den gällande lagstiftningen. 

Generellt sett är det en relativt liten grupp aktiva gärningsmän som begår största delen av alla brott i Finland. De som döms för flera brott begår sitt första brott redan i mycket ung ålder. Inom denna grupp går brottsligheten i allmänhet hand i hand med andra sociala problem. I Finland varierar brottslighetsnivån i viss mån också regionalt och hänger samman med regionernas socioekonomiska drag.

På undersidorna finns information om de olika brottstyperna i Finland.

 

Källor till information om brottslighetsvolymen

Institutet för kriminologi och rättspolitik: Rikollisuustilanne-översikterna sammanställs utifrån polisens statistik. I de nationella brottsofferundersökningarna samlar man in data om brottsligheten utifrån en befolkningsenkät.

StatistikcentralenStatistiken Brott och tvångsmedel redogör för brott och förseelser som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets kännedom och olika drag som kännetecknar dessa.

Brott mot liv

Med brott mot liv avses ett dödsfall som orsakats genom uppsåtligt våld.

Läs om brott mot liv

Våldsbrott

Med våldsbrott avses misshandel, försök till brott mot liv och rån.

Läs om våldsbrott

Sexualbrott

Sexualbrotten omfattar våldtäkt, sexuellt utnyttjande av barn och brott i anslutning till sexhandel.

Läs om sexualbrott

Egendomsbrott

Egendomsbrott kan omfatta stöld, förskingring, bedrägeri och skadegörelse.

Läs om egendomsbrott

Narkotikabrott

Med narkotikabrott avses att narkotika tillverkas, förs in eller ut ur landet, transporteras, sprids och innehas olagligt.

Läs om narkotikabrott

Cyberbrott

Med cyberbrott avses brott som begås i eller med hjälp av olika datanät.

Läs om cyberbrott

Trafikbrott

Trafikfylleri omfattar rattfylleri, körning under påverkan av rusmedel, fylleri i sjötrafik samt fylleri i tågtrafik och lufttrafik.

Läs om trafikbrott