Brottsoffer och förebyggande av upprepad brottsutsatthet

Brottsförebyggande åtgärder kan riktas till personer som fallit offer för brott eller personer som löper risk att falla offer för brott. Risken för att falla offer för brott är inte jämnt fördelad, utan offerupplevelserna koncentreras till vissa personer.

Hon lutar sig i händerna, en svartvitt bild.

Enligt den nationella brottsofferundersökningen utsätts 6–7 procent av finländarna varje år för någon grad av våld. Några procent av finländarna blir årligen föremål för egendomsbrott. Antalet personer som blir offer för bedrägerier och olika form av svindel har ökat under de senaste åren. Samma personer kan vara både förövare och offer, särskilt när det gäller alkoholrelaterade våldsbrott.

Alla som blivit offer för brott anmäler inte brottet till myndigheterna, och i synnerhet lindriga brott lämnas ofta oanmälda. En brottsanmälan kan dock underlätta offrets och andra offers ställning samt bidra till kunskapen om brottslighet. Att en brottsanmälan görs så fort som möjligt underlättar utredningen av brottet.

Metoderna för att förebygga att man blir offer för brott varierar beroende på brottssituationen. Till exempel stölder, inbrott och bedrägerier kan förebyggas med hjälp av konkreta råd. Risken att bli offer för brott kan också i viss mån undvikas till exempel genom att man håller sig borta från otrygga områden eller situationer. Förövaren är dock ofta en bekant till offret och situationen som leder till våld kan vara svår att förutse.

Under 2000-talet har man fäst stor uppmärksamhet vid att förbättra brottsoffrets ställning. Utvecklingen av offrets ställning grundar sig på internationella och nationella avtal och förpliktelser. I Finland svarar justitieministeriet för lagstiftningen och utvecklingsarbetet kring offrets ställning. Brottsofferjouren svarar för allmänna stödtjänster, rådgivning och handledning som erbjuds offret. Dessutom tillhandahåller många organisationer och aktörer inom tredje sektorn särskilt stöd för personer som blivit offer för vissa brott.

Upprepad brottsutsatthet och hur den förebyggs

Offerupplevelserna fördelas inte jämnt, utan personer som en gång blivit offer för brott löper avsevärt större risk än andra att råka ut för brott på nytt. Det är viktigt att grupper som upprepade gånger blir offer för brott beaktas i brottsförebyggandet, eftersom åtgärder som riktar sig till dessa grupper har stor betydelse för att minska brottsligheten.

I de nationella brottsofferundersökningarna har man konstaterat att ungefär en procent av befolkningen i Finland blir offer för våld minst tio gånger per år. I den grupp av människor som upprepade gånger blir offer för brott är unga (ogifta) kvinnor överrepresenterade. Sexualbrott mot kvinnor är de mest frekvent upprepade brotten; närmare hälften av dem riktas mot samma person flera gånger. Även våld i nära relationer koncentreras till vissa offer och familjer och det grövsta våldet koncentreras till socialt utsatta offer. Koncentrationen av offerupplevelser är överlag allmännare vid brott som riktas mot enskilda individer än vid egendomsbrott, även om man inom vissa områden kan bli föremål för egendomsbrott relativt ofta. Offerupplevelserna koncentreras till vissa grupper på jämförelsevis samma sätt i de europeiska länderna.

Det är viktigt att identifiera de personer som löper större risk än andra att bli offer för brott. Personer som tillhör denna grupp bör få stöd så fort som möjligt efter brottshändelsen, eftersom risken att bli offer på nytt då är störst. I översikten av förebyggandet av upprepad brottsutsatthet (se Smolej 2013) har man observerat att olika metoder fungerar på samma sätt i fråga om alla brott och situationer.  Att informera och upplysa offren leder ofta till ändrade attityder och ökad medvetenhet men förändrar inte de förhållanden eller situationer där brottet skett. Det är ofta effektivare att förebygga situationella brott, såsom inbrott, med hjälp av praktiska åtgärder som påverkar människors beteende. Brottsoffer bör få tydlig och realistisk information om risken för att råka ut för brott på nytt utan att öka rädslorna allt för mycket. Alla brottsoffer, särskilt de som råkat ut för brott många gånger, både personer och sammanslutningar, bör hänvisas till stödtjänsterna för brottsoffer.

I förebyggandet av upprepad brottsutsatthet i Finland måste man beakta brottslighetens särdrag, våldsbrottsligheten och dess starka koppling till alkohol samt mängden våld mot kvinnor. För att hjälpa personer som upprepade gånger utsätts för våld i parrelationen har man tagit fram riskbedömningsmodellen MARAK, som gör det lättare att identifiera offer och hjälpa dem att bryta sig loss från ett våldsamt förhållande. Till exempel i Sverige har man utvecklat tekniska säkerhetsanordningar för personer som utsatts för hot och förföljelse i syfte att öka offrets trygghet och förebygga nya brott.

Mer information

Forskningsinformation om brottsoffer:

Kolttola & Näsi (2022) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2021 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 51/2022.

Näsi (2016) Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016. Institutet för kriminologi och rättspolitik. Katsauksia 18/2016.

Smolej (2013) Katsaus toistuvaan rikoksen uhriksi joutumiseen ja sen ehkäisyyn. 
Justitieministeriets publikation 48/2013.

Praktisk information för brottsoffer:

Broschyr om offrets rättigheter på olika språk, också information om bl.a. straffprocessen och stödtjänsterna för offer.

Polisen - Brottsoffer. Samlade handböcker och information för brottsoffer på polisens webbplats.