Verksamhet av rådet

Rådets möte 2019Rådet för brottsförebyggande sammanträder ungefär fyra gånger om året. På mötena koncentreras det på principiella frågor och behandlas centrala teman i brottsförebyggandet. Rådet har ett arbetsutskott, en undersökningssektion och en sektion för det lokala brottsförebyggande arbetet. Vid behov tillsätter rådet arbetsgrupper som behandlar särskilda frågor. Ärenden bereds och rådets dagliga verksamhet sköts av sekretariatet som arbetar på justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning.

Tyngdpunkterna för rådets arbete under perioden 2018–2021 var:

  1. Rådet förstärker kunskapsunderlaget för förebyggande av brott.
  2. Rådet utvecklar lokalt brottsförebyggande arbete baserat på kriminologisk forskning.
  3. Rådet befjämjer evaluering av brottsförebyggande åtgärder och sammanställer existerande empirisk kunskap.
  4. Rådet befrämjar och följer upp det nationella programmet för brottsförebyggande arbete.

Rådet är tillsammans med justitieministeriet den nationella kontakten för EU:s brottsförebyggande nätverk (EUCPN) som inrättades 2001. Samarbetet med de nordiska brottsförebyggande råden är intensivt sedan gammalt.

Rådet publicerar tillsammans med justitieministeriet den finskspråkiga tidskriften HAASTE.