Våld mot kvinnor respektive män

Kvinnor och män utsätts för ungefär lika mycket våld. Däremot drabbas könen av olika former av våld. Kvinnor anmäler också lättare än män att de utsatts för fysiskt våld. Bland både män och kvinnor utsätts unga personer för fysiskt våld i högre grad än äldre åldersgrupper.

Kvinnor utsätts vanligen för våld i hemmet, i andra privata lokaler och på arbetsplatsen. Enligt brottsofferundersökningen 2021 hade en femtedel av kvinnorna upplevt någon form av våld eller hot under årets lopp. Kvinnor råkar oftare ut för våld i nära relationer än män och faller offer för våld i synnerhet av den egna partnern. Sexuellt våld drabbar klart oftare kvinnor än män, även om det är relativt sällsynt. Enligt brottsofferundersökningen 2021 hade tre procent av kvinnorna utsatts för sexuellt våld eller försök till sexuellt våld.

Män råkar klart oftare än kvinnor ut för våld på offentliga platser. Män blir dessutom oftare offer för grova våldsbrott och brott mot liv, som dock i allmänhet sker i privata bostäder. Enligt en undersökning 2010 hade 55 procent av männen i Finland utsatts för våld eller hot efter att de fyllt 15 år. Största delen av våldet mot män är fysiskt. Män blir vanligen föremål för våld som begås av en från tidigare obekant gärningsman. Unga män i Finland är överlag en problemgrupp både som offer för och utövare av våld: våldet mellan unga män är i sin typiska form slagsmål inom olika grupper.

Största delen av våldet mot kvinnor sker i hemmen, vilket gör det svårare att avslöja och ingripa i våldet.  För att minska våldet mot kvinnor utarbetades ett program för åren 2010–2015. Ett annat viktigt framsteg är dessutom den så kallade Istanbulkonventionen, dvs. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som trädde i kraft i Finland 2015.  

 

Mer information

Information om könsbetonat våld, dvs. våld enligt kön

På finska:

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010−2015

Kolttola & Näsi (2022) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2021 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Institutet för kriminologi och rättspolitik. Katsauksia 51/2022.

Heiskanen & Ruuskanen (2010) Tuhansien iskujen maa. Miesten kokema väkivalta Suomessa. Heuni, Report series 66.

Piispa ym. (2006) Naisiin kohdistunut väkivalta 2005. OPTL:n julkaisuja 225.

Törmä & Pentikäinen (2016) Tavoitteena naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta vapaa Suomi: Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmasta Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:15.