Beviljade understöd

Justitieministeriet har åren 1998–2023 beviljat över 200 lokala brottsförebyggande projekt statsunderstöd som delfinansiering. Antalet sökande har mångdubblats. Dessutom har man stött några utvärderingar av lokala projekt för brottsförebyggande.

2023

Inom utsatt tid fick justitieministeriet två ansökningar, varav båda beviljades understöd.

 • Västra Nylands välfärdsområde beviljades 54 200 euro för ett projekt som utvecklar och samordnar åtgärder mot allvarlig ungdomsbrottslighet samt utreder det brottsförebyggande arbetet i området och förenhetligar praxis. Projektets främsta målgrupp är unga människor i åldern 13–18 som uppvisar symptom genom att upprepade gånger begå allvarliga brott. Inom projektet genomförs också utbildning i brottsförebyggande arbete för yrkespersoner som arbetar med unga.
 • Kriisivalmiusjärjestö ry beviljades 15 800 euro för ett projekt som fokuserar på fenomenet kring försvunna barn. Syftet med projektet är att förhindra och avbryta sådana våldsbrott, sexualbrott och frihetsberövande brott mot finländska barn och unga med invandrarbakgrund som hotar dem särskilt i deras föräldrars tidigare hemland.

2022

År 2022 välkomnades ansökningar särskilt för projekt som genomförs i glesbygden för att förebygga brottslighet, utveckla samarbetet inom brottsprevention och minska rädslan för brott.

Inom utsatt tid kom det in åtta ansökningar till justitieministeriet. En av sökandena drog tillbaka sin ansökan.

Justitieministeriet beviljade understöd för två projekt:

 • Suojellaan lapsia rf 19 671euro. Projektets syfte är att förebygga sexualbrott mot barn som utnyttjar nätet.
 • Vuolle Setlementti rf får 18 000 euro. Projektet har som mål att utreda fenomen som hänför sig till säkerheten och känslan av otrygghet hos äldre i glesbygden.

Vid höstens ansökningsomgång beviljades dessutom understöd för två projekt:

 • Helsingfors stad 10 800 euro Projektet har som mål att utveckla kommunikationen i den Kurvi arbetsgruppen. Projektet pilotverkar med en ny modell för bostadsområdesinriktat miljöarbete.
 • Skene – yhdessä rikoksettomaan elämään rf 6 800 euro.  I projektet utvecklas två utbildningshelheter, den ena för föräldrarna och den andra för dem som arbetar med ungdomar som uppvisar symptom genom brott i Lojo, Vichtis och Högfors kommuner.

2021

Specialtemat år 2021 var förebyggande av nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper.

Justitieministeriet beviljade sammanlagt 70 000 euro i understöd till fyra lokala brottsförebyggande projekt. Ministeriet fick inom utsatt tid fem ansökningar om understöd.

Understöd beviljades till följande aktörer och projekt:

 • Silta-Valmennusyhdistys rf 16 000 euro. I projektet utvecklas en verksamhetsmodell där erfarenhetsexperter som utbildats i KEIJO-projektet kan delta för att förebygga brottslighet.
 • Finlands Settlementförbund rf 18 500 euro. I projektet vill man bland annat ge de unga en röst i frågor som gäller dem, till exempel för att utveckla medlingstjänsterna, och öka de ungas medvetenhet om möjligheterna att påverka.
 • Åbo stad 19 000 euro. Understödet används för två projekt som omfattas av Åbo stads säkerhetsplan. Det ena går ut på att ingripa i försäljningen av berusningsmedel bland unga och det andra på att förebygga bedrägeribrott mot äldre.
 • Vuolle Setlementti ry 16 500 euro. Projektet fokuserar på att kartlägga fenomenet sugardejting samt på att öka de ungas och branschexperternas kunskaper om fenomenet och dess negativa effekter i Norra Österbotten.

2020

Specialteman för ansökan om understöd år 2020 var lokal säkerhetskommunikation samt förebyggande av brottslighet som riktar sig mot personer med funktionsnedsättning och minskning av butiksstölder.

Justitieministeriet beviljade sammanlagt 70 000 euro i understöd till fyra lokala projekt för brottsförebyggande. Ministeriet fick inom utsatt tid sammanlagt nio ansökningar om understöd.

Understöd beviljades följande aktörer/projekt:

 • Setlementti Tampere ry 13 300 euro. I projektet utvecklas och pilottestas en modell för gruppverksamhet för att förebygga brottslighet som riktar sig mot unga kvinnor med utvecklingsstörning och för att minska deras risk för att bli offer för sexuellt utnyttjande.
 • Finlands Settlementförbund rf 33 200 euro. Syftet med projektet är att öka samarbetet mellan myndigheter, organisationer och medborgare för att upptäcka och minska olägenheter av brott förknippade med coronavirusutbrottet samt för att öka känslan av trygghet.
 • Ekonomi och ungdom TAT rf 10 000 euro. Målet med projektet är att genomföra den riksomfattande skolturnén Mun elämä, Mun vastuu (Mitt liv, Mitt ansvar), som riktas sig till fjärdeklassister. Teman är att förebygga snatteri, att ta hand om sina egna saker samt en hållbar vardag, pengar och företagsamhet.
 • Valo-Valmennusyhdistys ry 13 500 euro. I projektet utvecklas samarbetet mellan unga, väktare och butiksinnehavare samt verksamhet som skapar samhörighet för att minska butiksstölder i köpcentret Hansa i Åbo.

Understöd som beviljats tidigare år endast på finska.