Våld på arbetsplatsen

Enligt Europeiska kommissionens definition avses med arbetsplatsvåld att personer kränks verbalt, hotas eller misshandlas under förhållanden som anknyter till deras arbete så att detta direkt eller indirekt äventyrar deras säkerhet, välmående eller hälsa. Våldet på arbetsplatsen kan ta sig uttryck i fysiskt våld, hot om våld, mobbning eller ofredande.

Arbetsplatsvåldet kan vara internt så att det utövas på arbetsplatsen (t.ex. av en kollega) eller externt (förövaren är t.ex. en kund, en patient, en elev eller en utomstående, obekant person). Våld i arbetet är ett vidare begrepp än våld på arbetsplatsen och inbegriper även våld under arbetsresan.

Våld i arbetet är helt klart vanligare i vissa yrken än i andra. Sådana yrken är framför allt vårdyrken, vissa yrken inom socialsektorn, fångvårdare, poliser, väktare samt, i restaurangbranschen, hovmästare och vaktmästare. Kvinnor utsätts oftare än män för våld i arbetet, vilket delvis beror på att majoriteten av dem som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor. Däremot är risken för våld inom den mansdominerade bevaknings- och polissektorn avsevärt större än i övriga branscher. Inom bevaknings- och polissektorn arbetar avsevärt färre personer än inom vården och omsorgen, och därför framgår inte riskbenägenheten inom dessa branscher i statistiken på befolkningsnivå.

Utifrån den nationella brottsofferundersökningen 2021 hade knappt 5 procent av respondenterna upplevt hot eller utsatts för fysiskt våld på sin arbetsplats eller i sina arbetsuppgifter. Särskilt vanligt var våld på arbetsplatsen bland kvinnor i åldern 15–24 och 34–54 år.

Våld i arbetet kan förebyggas och minimeras med hjälp av tekniska lösningar, till exempel genom att öka väktarnas synlighet på arbetsplatserna. Av särskild vikt är tydliga anvisningar för de anställda och färdigheter att hantera hotfulla situationer.

 

Mer information

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/risk-for-vald

(på finska:)

Kolttola & Näsi (2022) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2021 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 51/2022.