Rådets arbetsordning

Justitieministeriet har med stöd av 8 § i förordningen av den 12 april 2007 om rådet för brottsförebyggande (396/2007) fastställt följande arbetsordning för rådet:

1 § Verksamhetsidén för rådet för brottsförebyggande

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig-, samarbets- och planeringsorgan som bistår statsrådet och dess ministerier i frågor som allmänt berör förebyggande av brottslighet och olägenheter som följer av brott samt främjande av säkerheten. Rådet sköter uppgifter som påförts det i förordningen och sådana uppgifter som justitieministeriet därtill påfört det.

2 § Resultatstyrning

I rådet tillämpas resultatstyrningen som används i justitieministeriet så att rådet diskuterar de årliga resultatmålen med ministeriet. I resultatsamtalen deltar från rådet ordföranden och generalsekreteraren.

3 § Rådets möten

Rådet sammanträder årligen minst två gånger på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Rådets möte beslutar om ordnandet av rådets verksamhet, verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen samt tyngdpunkterna i brottsförebyggandet och andra frågor som är principiella med tanke på rådets arbete och brottsförebyggandet. Rådets möte beslutar därutöver också om övriga frågor som inte på grund av denna arbetsordning, beslut som fattats utifrån arbetsordningen eller kommitépraxis har överförts till arbetsutskottet, sektionen, ordföranden eller sekretariatet.

Kallelsen till mötet sänds också till personliga suppleanter och de har rätt att yttra sig på mötena, rösträtt dock endast om den ordinarie medlemmen har förhinder.

4 § Sektion

Rådet kan tillsätta en sektion för behandlingen av sådana områden inom brottsförebyggandet där det anses finnas behov av en långvarigare uppföljning, beredning och användande av expertis.

Till en sektion hör en ordförande och behövligt antal medlemmar som rådet utser bland sina ordinarie medlemmar eller suppleanter genom att speciellt fästa vikt vid den sakkunskap som behövs på sektionens verksamhetsområde. Dessutom kan till sektionen utnämnas andra medlemmar, som rådet föreslår för justitieministeriet, dock färre än antalet ordinarie medlemmar eller suppleanter i rådet. Rådets ordförande och vice ordförande kan dessutom efter eget gottfinnande delta i sektionens möte.

Sektionen sammanträder på kallelse av ordföranden.

5 § Arbetsutskott

Rådet tillsätter ett arbetsutskott. Till utskottet hör rådets ordförande, vice ordförande och högst fem medlemmar som rådet utser inom sina ordinarie medlemmar.

När en medlem har förhinder deltar hans eller hennes personliga suppleant i arbetsutskottets möte. Vid behov kan det väljas en annan ställföreträdare för arbetsutskottets medlem.

Arbetsutskottet bereder ärenden om vilka det bestäms på rådets möte och utskottet är berättigat att i rådets namn besluta om brådskande ärenden vars principiella betydelse inte förutsätter ett beslut som fattas på rådets möte.

Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden.

6 § Arbetsgrupp

Rådet eller dess arbetsutskott kan tillsätta en arbetsgrupp för att utreda en särskild fråga som gäller brottsförebyggande. En arbetsgrupp har inte rätt att agera i rådets namn. När rådet eller arbetsutskottet tillsätter en arbetsgrupp bestämmer rådet eller arbetsutskottet om dess uppdrag.

Arbetsgruppen sammanträder på kallelse av dess ordförande.

Arbetsgruppen kommer överens med justitietsministeriet och generalsekreterare om rätten att anlita sekreterararbetskraft.

7 § Rådets ordförande

Rådets ordförande eller vid förhinder av denna vice ordförande leder rådets verksamhet och är ordförande på rådets och arbetsutskottets möten.

8 § Sekretariat

Som sekretariat vid rådet fungerar utnämnt tjänstemän vid justitieministeriet.

Sekretariatet bereder ärenden som behandlas på rådets, arbetsutskottets, sektionernas och arbetsgruppernas möten, verkar som sekreterare vid dem och verkställer beslut.

Därutöver sköter sekretariatet rådets byrå, ärenden som gäller tidningen Haaste och sådana tjänsteuppdrag som hör till brottsförebyggandet och som inte förutsätter beslut av rådet, dess arbetsutskott, sektioner eller ordförande.

9 § Generalsekreterare

Som rådets generalsekreterare fungerar en tjänsteman som justietsministeriet har utnämnt.

Generalsekreteraren leder rådets sekretariat och den beredning som rådets verksamhet förutsätter, ser till verkställigheten av besluten samt är sekreterare på rådets möten och i arbetsutskottet.

Chefen för kriminalpolitiska avdelningen utser en ställföreträdare för generalsekreteraren då denna har förhinder.

10 § Godkännande av betalningar och fakturor

Generalsekreteraren godkänner för betalning mötesarvoden för rådet och dess arbetsutskott och ersättningar för resekostnader som uppstått för medlemmarna, suppleanterna och sakkunniga med anledning av möten. Därutöver godkänner generalsekreteraren arvoden och ersättningar som uppstått med anledning av sektionens och arbetsgruppens möten.

Generalsekreteraren godkänner likaså för betalning mötesarvoden för redaktionsrådet för tidningen Haaste och ersättningar för resekostnader, honorar, tryckkostnader och andra kostnader.

Generalsekreteraren godkänner för betalning de fakturor som rådets och sekretariatets verksamhet har gett upphov till och som har beaktats i omkostnaderna i rådets årsbudget.

Arvoden till rådets ordförande och chefredaktören för tidningen Haaste samt ersättningar för sekretariatets tjänsteresor godkänns för betalning med iakttagande av justitietsministeriets praxis.

11 § Reseförordnanden

Generalsekreteraren utfärdar vid behov reseförordnanden för dem som sköter rådets uppgifter. På sekretariatets reseförordnanden tillämpas justitietsministeriets praxis.

12 § Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen upprättas för en verksamhetsperiod. Planen skall innehålla årets centrala projekt, den uppskattade tidsplanen för dem och huvuddragen för finansiering av verksamheten och kommunikationsåtgärder.

13 § Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen presenteras för ett kalenderår.

I verksamhetsberättelsen kan ingå en översikt av kriminalitetsproblem och rådets rekommendationer om åtgärder som minskar dem.

(14 § UPPHÄVTS)

15 § Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 24 september 2008.

Ändrats  2 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 § och 12 § och upphävts 14 § den 19 januari 2016 och ändrats 6 §, 8 §, 9 §, 10 § och 11 § den 13 augusti 2019.