Rådet för brottsförebyggande

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig- och samarbetsorgan som är verksamt i anslutning till justitieministeriet och som planerar och verkställer åtgärder för att förebygga brottslighet. Målet är att minska de olägenheter som följer av brott och att öka tryggheten. Det lokala brottsförebyggandet främjas genom att ge sakkunnighjälp, att delta i utdelningen av det ekonomiska stödet som justitieministeriet beviljar samt att informera om goda sätt i brottsförebyggandet.

I sin nuvarande form har rådet varit verksamt sedan 1999 men delegationen för brottsförebyggande som var föregångare till rådet inrättades redan 1989. Rådets sekretariat arbetar på justitieministeriet.

Den föregående mandatperioden för rådet för brottsförebyggande löpte ut 2021. Avsikten är att rådet tillsätts på nytt under hösten 2023.

Organisation av rådet

Rådet för brottsförebyggande består av ordförande, vice ordförande och 15 andra medlemmar samt de personliga suppleanterna för de sistnämnda. Rådet för brottsförebyggande utses av statsrådet för tre år i sänder. Den föregående mandatperioden tog slut den 30 november 2021. Ett nytt råd har ännu inte tillsatts.

Organisation och sekretariat

Internationellt samarbete

Rådet har en lång tradition av samarbete med de nordiska brottsförebyggande organisationerna. Rådet merverkar aktivt också i det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN).

Läs om internationellt samarbete

Aktuella ställningstaganden

Rådet för brottsförebyggande ger rekommendationer om åtgärder för att minska brottslighet och kan ta ställning till viktiga aktuella saker vad gäller brottsbekämpning.

Titta på rekommendationer