Rådets möte startar
Sammansättning av rådet för brottsförebyggande

Mandattiden 1.10.2015–30.9.2018

Ordförande

Häradsåklagare Eija Velitski, åklagarämbetet i Helsingfors

Viceordförande

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen, Polisstyrelsen

Medlemmar

(biträdande medlemmar inom parentes)

Biträdande avdelningschef Aarne Kinnunen, justitieministeriet, kriminalpolitiska avdelningen
(specialsakkunnig Maria Wakeham-Hartonen, justitieministeriet, enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter)

Jurist Jani Kotoaro, Brottspåföljdsmyndigheten
(hovrättsråd Pia Sandvik, Helsingfors hovrätt)

Polisöverinspektör Heikki Lausmaa, Polisstyrelsen
(kommissarie Jarmo Heinonen, polisinrättningen i Helsingfors)

Polisinspektör Heidi Kankainen, inrikesministeriet, polisavdelningen
(strategichef Ari Evwaraye, inrikesministeriet)

Kulturråd Immo Parviainen, undervisnings- och kulturministeriet
(undervisningsråd Kristina Kaihari, Utbildningsstyrelsen)

Regeringsråd Ismo Tuominen, social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för främjande av välfärd och hälsa
(regeringssekreterare Tapani Aaltela, social- och hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsavdelningen)

Utvecklingschef Helena Ewalds, Institutet för hälsa och välfärd
(specialforskare Eeva Nykänen, Institutet för hälsa och välfärd)

Specialsakkunnig Päivi Kurikka, Kommunförbundet
(chef Matti Koskinen, Helsingfors stad, säkerhets- och beredskapsenheten)

Regeringssekreterare Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, miljöministeriet
(forskare Sari Puustinen, Aalto-universitetet)

Universitetsforskare Martti Lehti, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik
(forskningsdirektör Janne Kivivuori, Helsingfors universitet, Institutet för kriminologi och rättspolitik )

Psykolog Mari Koskelainen, Polisyrkeshögskolan
(lektor Reijo Lähde, yrkeshögskolan Laurea, Esbo)

Expert Kaisa Saario, Centralhandelskammaren
(direktör Risto Karhunen, Finansbranschens centralförbund)

Utvecklings- och strategichef Marja-Riitta Vest, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
(chef Riku-Matti Lehikoinen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för alkoholförvaltningen)

Verkställande direktör Pentti Lemmetyinen, Finlands Settlementförbunden
(sakkunnig i familjearbete Pia Rosengird-Andersson, Folkhälsan)

Specialplanerare Päivi Okuogume, diskrimineringsombudsmannens byrå
(branschsekreterare Sami Puumala, Kyrkostyrelsen)

Jurist Marjut Vuorela, Centralförbundet för de gamlas väl
(verksamhetsledare Leena-Kaisa Åberg, Brottsofferjouren)