Narkotikabrott

Narkotikabrukets frekvens i Finland kan bedömas med hjälp av enkätundersökningar och den statistik som förs av social- och hälsovårdsmyndigheterna. År 2014 gjordes till exempel en enkät bland den vuxna befolkningen där 20 procent av respondenterna uppgav att de någon gång hade prövat narkotika. Bland finländska ungdomar i åldern 15–16 år har trenden att pröva narkotika minskat i början av 2000-talet, men antalet ungdomar som prövat cannabis har i de senaste mätningarna på 2010-talet varit något högre jämfört med början av 2000-talet. De flesta finländare som prövat narkotika har gjort det bara någon enstaka gång. Det vanligaste illegala rusmedlet som prövats eller använts är cannabis.

Narkotikaproblemet har fram till de allra senaste åren varit mindre i Finland än i många andra västliga industriländer. Exempelvis fallen av HIV-smitta i anslutning till narkotikabruk har hållits relativt väl under kontroll. I dagens läge använder många narkotikamissbrukare flera rusmedel samtidigt, och över hälften av alla som söker vård för missbruk är blandmissbrukare. Narkotikaproblem står i allmänhet i samband med andra sociala problem, såsom arbetslöshet eller bostadslöshet. Majoriteten av narkotikamissbrukarna är män.

Det finns inget egentligt offer i ett narkotikabrott, utan brotten uppdagas genom aktiv verksamhet från myndigheternas sida. Med narkotikabrott avses att narkotika tillverkas, förs in eller ut ur landet, transporteras, sprids och innehas olagligt. Den statistikförda narkotikabrottsligheten ökade kraftigt på 1990-talet, men i början av 2000-talet pekade kurvan inte längre uppåt. Under de allra senaste åren har narkotikabrottsligheten igen börjat öka.

Produkterna på narkotikamarknaden i Finland består främst av cannabisprodukter, amfetamin, ecstasy och olika läkemedel som klassificeras som narkotika, såsom Subutex, samt syntetiska droger. En undersökning som utförts för att kartlägga rester av narkotika i avloppsvattnet ger vid handen att användningen av amfetamin, ecstasy och kokain har ökat under de allra senaste åren i Finland.

År 2016 registrerades omkring 25 000 narkotikabrott. Cirka 7 600 olika personer misstänktes ha begått ett narkotikabrott: en del av dessa misstänks för flera narkotikabrott varje år. Största delen av de misstänka var män; andelen kvinnor var 14 procent. Sammanlagt 17 procent av de misstänkta var under 21 år. I 10 procent av fallen var den misstänkta personen en utlänning. Under de senaste åren har det blivit vanligare med hemmaodling av cannabis, och därmed har också antalet beslagtagningar ökat. Narkotikabrottsligheten har under de senaste tio åren förändrats och blivit mer organiserad, och införsel av narkotika är ofta förknippad med internationell brottslighet.

 

Mer information (på finska)

THL:s avloppsvattenundersökning

Niemi & Virtanen (2017) Huumausaine-, alkoholi- ja dopingrikokset. I verket Rikollisuustilanne 2016. Institutet för kriminologi och rättspolitik. Katsauksia 22/2017.