Databas för utvärderingsinformation om brottsförebyggande

Brottspreventiva åtgärder strävar efter att minska brottsligheten och öka medborgarnas säkerhet. Men hur lyckas alla de olika åtgärderna med dessa mål?

Information om detta kan endast fås igenom forskning. Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) vid Helsingfors universitet har vid vädjan av forskningssektionen för rådet för brottsförebyggande utvecklat en databas för att sammanfatta existerande inhemska konsekvensundersökningar om brottspreventiva åtgärder.

Databasens mål och innehåll

Databasens syfte är att samla all inhemsk konsekvensundersökning på brottspreventiva åtgärder i ett gemensamt, lättillgängligt dataregister. Databasens innehåll omfattar konsekvensundersökningar (inkl. godkända avhandlingar) av brottsförebyggande insatser som strävat efter att reducera brottslighet eller öka säkerheten.

Databasen omfattar en bred urskiljning av brottspreventiva åtgärder. Åtgärderna som bedöms kan variera från exempelvis situationella brottspreventioner, sociala brottspreventioner, rehabiliteringsprogram för fångar, övervakning av allmänna platser och förändringar i officiella sanktioner eller straff.

Databasen omfattar både beskrivande processbedömningar och konsekvensanalyser. Informationen i databasen består av uppgifterna som forskarna själva registrerat. I dessa beskrivs de insatser som blivit bedömda, upplägget för forskningarna och bedömningarnas resultat.

Målet med databasen är att underlätta bruket av bedömningsuppgifterna på ett sätt som hjälper både skaparna och användarna av uppgifterna. Användare av uppgifterna kan genom databasen ta reda på vilka insatser som blivit bedömda i vårt land och hurdant resultat bedömningen gett. Databasen strävar också efter att stöda och understryka synligheten och ställningen av konsekvensundersökning inom brottsprevention som en del av prövningskulturens utveckling.

Vilka brottsförebyggande insatser bedöms med hjälp av forskning i Finland?

All hittills utförd forskning som sparats på databasen finns i översiktstabellen (nedan). Tabellen omfattar de undersökningarna som sparats på databasen. För varje forskning omfattar tabellen en kort översikt på själva forskningen och åtgärden denna bedömt. När du granskar översiktstabellen är det viktigt att uppmärksamma kolumnerna ”inverkan” och ”uppläggning”. ”Inverkan”-kolumnen omfattar forskarnas registrerade information om den helhetsbedömning som utförts av åtgärden. ”Uppläggning”-kolumnen beskriver forskningens evidensstyrka i enlighet med Marylandskalan; desto högre nummer åtgärdsbedömningen får, desto starkare är evidensstyrkan. Om till exempel två olika förebyggande insatser fått bedömningen ”lovande”, men den förstas evidensstyrka varit 3 och den andras 4, har den sistnämnda forskningen starkare evidens.

Tilläggsinformation om forskningarna?

Ifall du vill ha mer information om forskningarna kan du bekanta dig med den ursprungliga forskningen i fråga eller kontakta personen som gjort forskningen. I översiktstabellen vid kolumnen ”tilläggsinformation” finns kontaktuppgifter till en kontaktperson för varje forskning. Kontaktpersonen är oftast personen som gjort forskningen, då dessa registrerat informationen till databasen.  

Om du letar efter en bedömning av en åtgärd som inte hittas i databasen lönar det sig att kontakta personen som utfört åtgärden eller personen som utfört forskningen. Databasen omfattar endast de forskningar som forskarna själva registrerat. Materialet är med all sannolikhet mer representativt när det kommer till de nyare forskningarna.

Databasens översiktstabell (Krimo, maj 2017)

Inmatning av ny forskningsinformation till databasen

Databasen är menad att vara bestående och uppdateras kontinuerligt. Noggrannare information angående hur forskningar registreras i databasen finns i informationsblankettens följebrev i länken nedan.

Forskningssektionen för rådet för brottsförebyggande uppmanar alla forskare som utför brottspreventiva konsekvensundersökningar att registrera forskningens information till databasen. Även äldre forskningar kan läggas till i databasen.

Registrering av data till databasen (Ändra språk vid behov)

Mer information (på finska eller engelska):

Janne Kivivuori, forskningssektionens ordförande, professor i kriminologi, Institutet för kriminologi och rättspolitik, janne.kivivuori(at)helsinki.fi

Markus Alanko, specialplanerare, rådet för brottsförebyggande, markus.alanko(at)om.fi