Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbetet

Årligen beviljar justitieministeriet samfund statsunderstöd för lokalt brottsförebyggande arbete och utvärdering av de genomförda projekten. Understödet är avsett för att främja lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt för att engagera lokala resurser i brottsförebyggande verksamhet. Statsunderstöd har beviljats sedan 1998.

År 2021 önskas ansökningar i synnerhet för projekt som syftar till att förebygga nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper. Ansökningstiden går ut 31.3.2021.

Justitieministeriet delar ut också andra understöd till verksamhet som syftar till att förebygga brottslighet, till exempel för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar, pilotförsök med verksamhetsmodellen för unga som begår brott, verksamhet som förebygger våldsbejakande radikalisering och bekämpa våld mot kvinnor.

Mer om det brottsförebyggande projektet och stadsunderstöd