Bidrag

Justitieministeriet har sedan 1998 beviljat sammanslutningar delfinansieringsbidrag till lokala projekt för brottsförebyggande. Bidraget är avsett som ett "startbidrag" som skall stimulera till lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt binda lokala resurser vid förebyggandet av brott. Sedan 2000 har man dessutom beviljat bidrag till utvärdering av de resultat som nåtts genom de genomförda projekten.

Statsunderstöd 2020

För justitieministeriet har i regeringsprogrammet anvisats ett årligt anslag på 2,5 miljoner euro för brottsförebyggande projekt under åren 2020–2022. Anslaget styrs i form av statsunderstöd till aktörer som arbetar med förebyggande av brott för att användas till arbetsmetoder som konstaterats vara effektiva vid rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar samt till stödjande av unga som uppvisar symptom genom att begå brott och använder berusningsmedel. Dessutom har det för 2020 anvisats separat finansiering som beviljas i form av statsunderstöd till verksamhet som stöder förebyggande av våldsbejakande radikalisering. Den fjärdje ansökningsomgången gäller de statsunderstöd som årligen beviljas lokalt brottsförebyggande arbete.

Justitieministeriet ordnade den 18 december 2019 ett infomöte om de statsunderstöd som reserverats för brottsförebyggande projekt 2020. Vid infomötet berättades om ansökningstiderna och ansökningskriterierna. Inspelningen av infomötet (på finska, 2 t) kan ses på webben.

Mer om det brottsförebyggande projektet och stadsunderstöd