Man fyllar i ansökningsblanketten

Bidrag

Justitieministeriet har sedan 1998 beviljat sammanslutningar delfinansieringsbidrag till lokala projekt för brottsförebyggande. Bidraget är avsett som ett "startbidrag" som skall stimulera till lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt binda lokala resurser vid förebyggandet av brott. Sedan 2000 har man dessutom beviljat bidrag till utvärdering av de resultat som nåtts genom de genomförda projekten.

De projekt som skall stödas väljs ut bland ansökningarna som anlänt under ansökningstiden genom att man framför allt fäster vikt vid de omständigheter som refereras nedan. Bidrag till utvärdering kan sökas även efter den anmälda ansökstiden gått ut.

Statsunderstöd 2019

Justitieministeriet beviljar 70 000 euro statsunderstöd för brottsförebyggande arbete och bedömning av det 2019. Ansökningstiden går ut den 29 mars.

Det är meriterande om det planerade projektet stöder genomförandet av det nationella programmet för brottsförebyggande Trygga tillsammans. Vi söker i synnerhet projekt som fokuserar på att förbättra invånarnas deltagande och påverkansmöjligheter för att förebygga brott. Sådana är till exempel säkerhetsenkäter som riktas till invånarna, trygghetsvandringar och olika mobilappar. Understöd kan också sökas för annan utveckling av det lokala brottsförebyggande arbetet.

Ansökningar ska lämnas in senast den 29 mars 2019 kl. 16.15 till justitieministeriet på adressen PB 25, 00023 Statsrådet. Ansökningarna ska vara framme, det räcker inte att de är postade, inom den angivna tidsfristen.

Om sökningen av bidrag