Forskningssektionens möte

Forskningssektion

Sektionen har till uppgift att främja utvärderingen av brottspreventiva åtgärder och sammanfattningen av utvärderingsinformationen samt att stärka kunskapsunderlaget för brottsbekämpning med hjälp av kriminologisk forskning. Sektionen fäster särskild vikt vid att stärka ramen och rollen för utvärderingsundersökningen inom brottsförebyggande.

Goda metoder

I fråga om goda brottspreventionsmetoder utgår sektionen främst från forskningsresultat och i synnerhet från utvärderingsundersökningar. Goda metoder bygger på forskningsbaserade bevis på reducerande eller förebyggande effekter på brottslighet eller på säkerhetsökande effekter inom ett särskilt område. Forskningssektionen strävar efter att främja konsekvensundersökningar och därigenom lyfta fram verksamhetsmodeller som vetenskapligt har bevisats vara fungerande. Dessutom bidrar sektionen till processbedömningar och systematiska översikter.

Databas för utvärderingsundersökning

Forskningssektionen bidrar till att sprida och sammanfatta forskningsresultat genom att skapa en databas för utvärderingsundersökning inom brottsbekämpning tillsammans med Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet. Den översikt som den skapar används på webbplatsen för brottsförebyggande.

Forskningsram

I sitt arbete understryker sektionen vikten av att utveckla utvärderingsundersökningens ramar och förutsättningar samt initiativen i samband med det. Sektionen fokuserar på frågor som gäller kompetens och utbildning i utvärderingsundersökningar, finansieringen av forskningen kring brottsbekämpning, främjande av en utvärderings- och försökskultur, forum för publicering av undersökningar samt iakttagande av principen om öppna data. Ytterligare fäster sektionen vikt vid de nationella systemen för att följa upp brottslighet och säkerhet så att informationen om utvecklingen av brottsligheten är tillräckligt omfattande och forskningsbaserad. Sektionen kan ta initiativ även när det gäller enskilda forskningsbehov.

Utvärderingsundersökningens roll

Sektionen har målet att öka uppskattningen för den konkreta utvärderingsundersökningen och stärka dess roll i den sociala beslutsprocessen. Till detta mål siktar till exempel det på sektionens initiativ inrättade priset för utvärderingsundersökning inom brottsbekämpning. Priset delas ut vart fjärde år för förtjänstfull forskning samt lärdomsprov inom utvärderingsundersökning. Sektionen ser också gärna att den tillämpade utvärderingsundersökningen och den kriminologiska grundforskningen inte står i konflikt med varandra utan stödjer varandra.

 

Databas för utvärderings-information

Brottspreventiva åtgärder strävar efter att minska brottsligheten och öka medborgarnas säkerhet. Men hur lyckas alla de olika åtgärderna med dessa mål?

Läs mer om databasen

Indikatorer för den totala brottsligheten

Institutet för kriminologi och rättspolitik upprätthåller och utvecklar nationella system för uppföljning av den totala brottsligheten:

Den nationella brottsofferundersökningen är en allmän uppföljning av utsatthet för brott enligt olika temaområden såsom våld i parförhållanden, finländarnas syn på brottsförebyggande och brottslighet ur regionalt perspektiv. Undersökningen ger indikatorer för utvecklingen av brottsligheten och rädslan för brott. Den genomförs som en nationellt representativ enkätundersökning som riktas till personer i åldern 15–74 som är stadigvarande bosatta i Finland eller landskapet Åland.

Genom enkäter om ungdomsbrottslighet uppföljs antalet, egenskaperna och utvecklingen av brottsligt beteende och utsatthet för brott bland ungdomar. Enkäterna är nationellt representativa och riktas till unga i åldern 15–16. Enkäterna genomförs vart fjärde år i form av urvalsundersökningar.

Med hjälp av systemet för uppföljning av brott mot liv följs antalet och egenskaperna av dödligt våld.