Forskningssektion

Forsningssektion höller möte.Forskningssektionen av rådet för brottsförebyggande behandlar frågor som gäller goda metoder för att förebygga brott och forskningen kring dessa, tar initiativ till forskningsuppdrag, deltar i beredningen av översikter som gäller brottsbekämpningsfrågor och följer utvecklingen av brottsligheten.

Goda metoder

I fråga om goda metoder för att förebygga brott utgår sektionen främst från resultat som fåtts genom forskning och speciellt konsekvensundersökningar. Goda metoder för förebyggande av brott bygger på forskningsbaserade bevis på att man genom en viss åtgärd eller verksamhet har kunnat minska eller förebygga brott eller öka säkerheten inom ett särskilt område. Forskningssektionen strävar efter att främja undersökningar om olika metoders konsekvenser och därigenom lyfta fram verksamhetsmodeller som vetenskapligt har bevisats vara fungerande. Dessutom främjar sektionen utarbetande av processbedömningar och systematiska översikter.

För att främja tillgången till forskningsdata och -resultat ska sektionen utveckla en databas för finska konsekvensundersökningar inom området för brottsförebyggande. Avsikten är att man ur databasen ska lätt får en uppfattning om undersökningens målsättningar, undersökningsmetoden, undersökningsobjektet och undersökningens resultat.

Databas för utvärderindinformation om brottsförebyggande

Forskningssektionen har utvecklat en databas för utvärderingsinformation om brottsförebyggande för att sammanfatta existerande inhemska konsekvensundersökningar om brottsförebyggande. Databasen ska vara bestående och uppdateras kontinuerligt.

Initiativ till forskning

Initiativ till forskning tas på tre områden:

1) Förutsättningar och infrastrukturen för forskning i brottsförebyggande. Sektionen fokuserar på frågor som gäller kompetens och utbildning i konsekvensundersökningar, finansieringen av forskningen kring brottsförebyggande, främjande av en konsekvensbedömnings- och försökskultur, forum för publicering av undersökningar samt iakttagande av principen om öppna data.

2) Nationella uppföljningssystem. Sektionen bedömer och ger rekommendationer om de nationella systemen för uppföljning av brottslighet och säkerhet samt brottsförebyggande aspekter i dessa.

3) Enskilda forskningsbehov. Sektionen tar initiativ till forskning även i fråga om enskilda brottsbekämpningsfrågor som den anser vara viktiga.

Uppföljningen av brottsligheten

I fråga om uppföljningen av brottsligheten utgår sektionen från en forskningsbaserad synvinkel och stöder sig på existerande kriminologiska uppföljningsresurser. Sektionen utarbetar lokala säkerhetsenkäter. Avsikten är att man i enkäterna beaktar nya risker och farhågor, företagens och andra aktörers synvinkel samt nationella indikatorer.

Sektionen deltog i beredningen av översikten av brottsbekämpningsfrågor som publicerades i december 2017. I översikten har man samlat information om förebyggande av bedrägeribrottslighet.

 

Forskningssektionens sammansättning

Ordförande

Janne Kivivuori, professor, Institutet för kriminologi och rättspolitik, Helsingfors universitet

Medlemmar 

Sektionens sekreterare är specialplanerare Markus Alanko och generalsekreterare Minna Piispa från rådets sekretariat.

Mandattiden är 1.1.2019–30.11.2021.

Databas för utvärderings-information

Brottspreventiva åtgärder strävar efter att minska brottsligheten och öka medborgarnas säkerhet. Men hur lyckas alla de olika åtgärderna med dessa mål?

Läs mer om databasen