Våld mot äldre och handikappade

På grund av sin sårbara ställning löper äldre och handikappade en relativt hög risk att råka ut för våld eller vanvård.  Både handikappade och äldre offer kan vara mer sårbara eftersom de är beroende av andra personer och kan ha svårigheter att försvara eller uttrycka sig. Våld eller vanvård kan förekomma till exempel inom familjen eller utövas av de yrkespersoner som arbetar med grupperna i fråga.

Våld mot äldre kan ofta karaktäriseras som våld i nära relationer samt olika grad av försummelse och vanvård. Våldet utövas ofta av en bekant i hemmet eller på vårdanstalten. Våld som riktas uttryckligen mot äldre har inte undersökts i någon större utsträckning i Finland. Den äldsta åldersgruppen (55–74-åringar) i brottsofferundersökningen utsätts för klart mindre fysiskt våld än de yngre åldersgrupperna. Med brottsofferundersökningens enkäter når man dock inte ut till vare sig den allra äldsta delen av befolkningen eller de äldre som har det svagast ställt.  Inom ramen för en mer omfattande europeisk undersökning lät Institutet för hälsa och välfärd 2010 utföra en enkät bland finländska kvinnor över 60 år som bor hemma. En fjärdedel av respondenterna hade utsatts för våld eller vanvård. Mängden våld och vanvård var generellt något mindre i Finland än i samplet som helhet.

Också våld mot handikappade har undersökts i rätt liten skala, men man har konstaterat att upplevelser av att bli offer för våld är vanligare bland handikappande än bland andra individer. Handikappade utsätts oftare för våld i parrelationer och sexuellt våld och blir även lättare föremål för exempelvis rån. Särskilt handikappade kvinnor löper stor risk att bli offer för våld. Äldre handikappade och handikappade barn är också särskilt utsatta. I fråga om handikappade kvinnor som faller offer för våld är förövaren ofta en bekant, till exempel en familjemedlem eller en närståendevårdare, och våldet pågår ofta under lång tid.

Det är viktigt att yrkespersoner i sitt arbete uppmärksammar och identifierar risken för att handikappade och äldre personer kan utsättas för våld. Offren berättar sällan om sina upplevelser av våld eller sina rädslor, och därför är det viktigt att yrkespersonen för saken på tal och ingriper i situationen.