Våld

Våld orsakar hälsomässiga, sociala och ekonomiska skador för samhället och individen. För att förebygga och minska våld behövs samarbete på bred front. Förebyggande av våld eftersträvas genom många internationella avtal och program. 

Enligt världshälsoorganisationen WHO:s definition är våld avsiktlig användning eller hot om fysisk kraft eller våld som riktas mot människan själv, en annan människa eller en människogrupp eller en gemenskap och som leder eller mycket sannolikt kan leda till döden, uppkomst av en fysisk eller psykisk skada, störning av utvecklingen eller att grundläggande behov inte kan tillfredsställas.

I Finland är våldsutövarna vanligen män. Unga män är en riskgrupp både som utövare av och offer för våld. Alkoholbruk har samband med en betydande andel av de våldsdåd som statistikförs i Finland. Gatuvåld på offentliga platser är relativt sällsynt i Finland. Våld upplevs i allmänhet på privata platser, såsom i den egna bostaden, och förövaren är ofta en närstående eller en annan bekant till offret. I synnerhet våld inom familjen, dvs. våld i nära relationer, anmäls sällan till polisen, varför dess omfattning inte heller syns i statistiken. Lindriga våldsdåd anmäls i allmänhet inte heller lika lätt som grova våldsdåd.

Definition av våld (WHO)

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer avses våld mellan familjemedlemmar och andra som lever i ett nära förhållande och som ofta sker i hemmet. Våld i nära relationer kan vara våld i parrelationer, våld i sällskapsförhållanden, vanvård av barn, hedersrelaterat våld samt våld mot äldre eller handikappade.

Läs om våld i nära relationer

Alkohol och våld

Alkoholbruk, särskilt i berusningssyfte, ökar risken dels för att göra sig skyldig till våld, dels för att falla offer för våld.

Läs om alkohol och våld

Våld mot barn och unga

Barn och unga utsätts till exempel för mobbning i skolan, sexuella trakasserier eller sexuellt våld, disciplinärt våld och våld i sällskapsförhållanden.

Läs om våld mot barn och unga

Våld mot äldre och handikappade

På grund av sin sårbara ställning löper äldre och handikappade en relativt hög risk att råka ut för våld eller vanvård.

Läs om våld mot äldre och handikappade

Våld mot etniska minoriteter

Sannolikheten att personer som tillhör etniska minoriteter ska bli offer för våld uppskattas vara dubbelt så stor som för representanter av majoritetsbefolkningen.

Läs om våld mot etniska minoriteter

Våld på arbetsplatsen

Våldet på arbetsplatsen kan ta sig uttryck i fysiskt våld, hot om våld, mobbning eller ofredande.

Läs om våld på arbetsplatsen