Fördelarna med medling

Jämfört med en rättegång anses medling vara ett mänskligare och mer långsiktigt förfarande med tanke på parterna i ett brott. Genom att styra brottet till medling kan man dessutom spara tid och myndigheternas resurser samt förbättra offrets möjligheter att få ersättning för skadan. 

En pojke och en flicka på trappan bakifrån.

En fördel med medling är att förfarandet kan tillämpas också i sådana fall där undersökningen har avslutats innan åtal väckts. Undersökningen avslutas till exempel om den åtalade är yngre än 15 år, dvs. för ung för att straffrättsligt ansvar ska kunna påföras. En annan grund för avslutande av undersökning är att gärningen leder till bötesstraff eller att den berörda parten inte kräver något straff för den brottsmisstänkte. Exempelvis år 2019 beslutade polisen att avsluta undersökningen i drygt 13 procent av alla polisanmälda fall, och åklagaren beslutade att låta bli att väcka åtal i cirka 7 procent av alla fall. Siffrorna har fördubblats jämfört med 2017, vilket överensstämmer med den allmänna utvecklingstrenden att en allt större del av fallen avgörs i samband med förundersökningen.

Undersökningar visar också att medling på lång sikt minskar återfallsbrottsligheten och förbättrar upprätthållandet av den allmänna ordningen. Medlingen grundar sig på en dialog mellan parterna, vilket skapar ett lägligt tillfälle för gärningsmannen att lära sig moral och att ta ansvar. Samtidigt kan också samhällets normer och värderingar förtydligas och stärkas. Syftet med medlingen är således inte att bestraffa gärningsmannen, utan att uppmuntra och vägleda honom eller henne till ett liv utan brott.

För butikerna erbjuder medlingen en möjlighet att på ett respektfullt sätt vägleda den brottsmisstänkte till ett bättre liv och på så sätt bidra till att främja säkerheten i hela området. I dagens läge är den allmänna uppfattningen att ett företags viktigaste uppgift inte endast är att generera en maximal vinst för ägarna, utan att samtidigt också agera för samhällets väl.

Institutet för hälsa och välfärd har i en intervjuundersökning 2010 utrett vilka erfarenheter klienterna i medlingsprocesser, dvs. brottsoffren, de brottsmisstänkta samt deras eventuella vårdnadshavare och stödpersoner, har av medling. Den respons som samlades in av klienterna visade att de centrala målen med medling, dvs. sakkunskap, opartiskhet, konfidentialitet och rättvisa uppfylldes i majoriteten av medlingsfallen.

Varför lönar det sig att medla?

  • En medlingsprocess löper i allmänhet snabbare än en rättsprocess.
  • Medlingen är avgiftsfri och frivillig.
  • Medling gör det möjligt att behandla också sådana fall vars undersökning har avslutats.
  • Medlingen stärker gärningsmannens ansvarskänsla.
  • Genom medling förbättras offrets möjligheter att få skadestånd.
  • Medlingsprocessen kräver mindre resurser av myndigheterna.
  • Genom medling kan man förebygga återfallsbrottslighet och på så sätt också stärka säkerheten och försonligheten i samhället.
  • I medlingen förbinder sig de berörda parterna starkare till det önskade resultatet.

Medling rekommenderas särskilt när det är fråga om unga brottsmisstänkta. För ungdomar har medlingen ett fostrande syfte, och målet är att åstadkomma en positiv förändring i den ungas liv. För detta ändamål används på flera orter en handlingsmodell som kallas för gatumedling >