Brottsförebyggande

I brottsförebyggande ingår förebyggande av brott, att minska olägenheter som följer av brott samt att öka säkerheten och känslan av trygghet. Det är många olika samhällssektorer och yrkesbranscher som ansvarar för förebyggandet av brott. Brott kan förebyggas till exempel genom att stödja människor i svåra situationer och personer som fallit offer för brott, genom att öka gemenskapskänslan eller genom att minska möjligheterna att begå brott. Det brottsförebyggande arbetet planeras och utvecklas med hjälp av statistik- och forskningsdata som hänför sig till brottslighet.

På underflikarna under rubriken finns det information om brottsformer, faktorer som inverkar på brottslighet, parter i brott och brottsbekämpningsmetoder.

 

Brottsligheten i Finland

Brottsligheten i Finland granskas huvudsakligen utifrån polisens statistik. Brottslighetsnivån är aldrig konstant utan påverkas av förändringarna och förhållandena i samhället.

Om brottslighetens utveckling

Straffens effekt på brottsligheten

Straffens stränghet och innehåll varierar beroende på det begångna brottet och dess skadeverkningar. I Finland forskar man i vilka effekter straffen har på brottsligheten, och de olika strafformerna utvecklas utifrån forskningsresultaten.

Straffen som förebyggande metod

Förebyggande av återfallsbrottslighet

Personer som en gång gjort sig skyldiga till brott löper ofta en betydande risk att återfalla i brott. Återfallsbrottsligheten kan minskas med hjälp av olika åtgärder som riktas till personer som gjort sig skyldiga till brott och till fångvårdsklienter.

Brottspåföljdsmyndighetens åtgärder

Brottsoffer

Brottsförebyggande åtgärder kan riktas till personer som fallit offer för brott eller personer som löper risk att falla offer för brott. Risken för att falla offer för brott är inte jämnt fördelad, utan offerupplevelserna koncentreras till vissa personer.

Förebyggande av upprepad brottsutsatthet

Rädsla för brott

Målet med brottsförebyggande verksamhet är att minska skador som beror på brottslighet, bland dem rädsla för brott. Enligt brottsofferundersökningen är ungefär en tredjedel av finländarna rädda för att bli offer för våld när de vistas utanför hemmet på kvällen.

Om trygghetskänslan

Förebyggande av utslagning

Det finns ett samband mellan utslagning i samhället och brottsligt beteende. I syfte att förebygga utslagning och brottslighet erbjuds familjer, barn och unga tidigt stöd innan problemen hinner börjar hopa sig.

Tidigt stöd till barn och familjer