Tidigt stöd och förebyggande av utslagning

Det finns ett samband mellan utslagning i samhället och brottsligt beteende. I syfte att förebygga utslagning och brottslighet erbjuds familjer, barn och unga tidigt stöd innan problemen hinner börjar hopa sig.

Med utslagning avses generellt att en person hamnar utanför de samhälleliga systemen, såsom utbildnings- och arbetslivet, vilket leder till andra problem i form av bland annat rusmedelsbruk eller skuldsättning. Utslagning korrelerar med situationer där en person gör sig skyldig till eller blir utsatt för ett brott. Brottsligt beteende påskyndar ofta utslagningsutvecklingen. En persons erfarenheter och levnadsförhållanden under barndomen och ungdomen är en väsentlig bakgrundsfaktor i utslagningsprocessen, som ofta uppstår när en person drabbas av många olika problem. Tendensen att få det sämre ställt än andra kan överföras från en generation till en annan, och därför gäller det att fästa vikt vid familjernas välfärd.

Pojkar löper större risk för utslagning än flickor. Det har konstaterats att många problem drabbar uttryckligen pojkar och unga män. Den stora andelen män avspeglar sig också särskilt i statistiken över våldsbrott, och ofta är brotten förknippade med användning av rusmedel. Också bland invandrare är risken för utslagning i genomsnitt större än bland majoritetsbefolkningen. Detta beror till exempel på bristfälliga språkkunskaper och svårigheter att utbilda sig och hitta arbete.

För samhället orsakar utslagningen stora ekonomiska förluster och framför allt mänskligt lidande, och den bör därför förebyggas. Att förebygga utslagning är ett utmanande arbete som måste utföras på olika nivåer i samhället och som kräver resurser och ett multiprofessionellt samarbete. På 2010-talet har framför allt arbetslösheten bland unga väckt oro; man har försökt tackla denna genom åtgärder inom ramen för ungdomsgarantin.

Metoder för tidigt stöd

Tidigt stöd eller tidigt ingripande är en av de centrala metoderna för att förebygga utslagning och brott. Med tidigt ingripande avses i detta sammanhang sådana tjänster för barn och barnfamiljer som hjälper att identifiera och förebygga olika risker eller problem. Målet är att i tid påverka barnets eller den ungas uppväxtmiljö och förebygga problem som senare kan leda till brottsliga gärningar. Ett framgångsrikt ingripande tillräckligt tidigt har positiva sociala och ekonomiska effekter.

Tidigt stöd erbjuds inom basservicen för barn, unga och deras familjer. Strävan är att det tidiga stödet ska inriktas på sådana individer och grupper som är särskilt utsatta. Utöver basservicen erbjuder exempelvis flera organisationer olika handlingsmodeller och projekt som strävar efter att hjälpa olika målgrupper och förebygga utslagning. Du kan läsa mer om olika modeller för förebyggande av utslagning och tidigt ingripande i avsnittet om god praxis inom brottsbekämpning.

Rådgivningsbyråer för mödravård samt stöd för barnfamiljer

Vid rådgivningsbyråerna för mödravård strävar man efter att identifiera klienternas behov av särskilt stöd och reagera på det. I sådana situationer ordnas extra besök hos rådgivningsbyrån och hembesök hos klienten, och även annat stöd planeras med beaktande av klientens individuella behov. I samarbete med klienten utarbetas en plan för välbefinnande och hälsa.

Rådgivningsbyrån för mödravård samlar in information om klientens situation och eventuella problem med hjälp av frågeformulär. Därtill kartlägger rådgivningsbyrån bland annat familjens hälsa, levnadsvanor, sociala relationer samt parrelationen och den ekonomiska situationen. Det är till exempel viktigt att ställa direkta frågor om upplevt familjevåld till den gravida, eftersom många som utsätts för familjevåld inte berättar om sina erfarenheter på eget initiativ.

I situationer där barnets uppväxt och utveckling misstänks vara äventyrad och rådgivningsbyrån inte kan erbjuda tillräckligt med stöd ska en föregripande barnskyddsanmälan göras. Anmälan ska göras redan före barnets födelse. På så sätt får socialväsendet i tillräckligt god tid information om att barnet och familjen kommer att behöva stöd omedelbart efter att barnet har fötts. En föregripande barnskyddsanmälan kan göras till exempel om man vet att den blivande mamman eller pappan har alkohol- eller narkotikaproblem eller psykiska problem.

Barnens och ungdomarnas välfärd i skolan

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Därför finns det skäl att framför allt i skolmiljön fästa vikt vid barnens och ungdomarnas välfärd och sträva efter att identifiera problem och risker.

I läroplanen för 2016 fastställs att eleverna ska få lära sig olika trygghetsrelaterade färdigheter. Den nya läroplanen fokuserar på hur skolmiljön bäst kan främja elevens välfärd och hur eleverna kan aktiveras att själva främja sin välfärd och trygghet. Eleverna får lära sig att identifiera vad deras egen och andras välfärd innebär och att utnyttja metoder för att förbättra välfärden. Dessutom har man i läroplanerna för de olika läroämnena integrerat mål som anknyter till trygghetskompetens: lärarna kan exempelvis berätta om datateknisk säkerhet och trafiksäkerhet i samband med den övriga undervisningen.

Det är viktigt att ingripa i våld, diskriminering och annat osakligt beteende i skolmiljön. En öppen, uppmuntrande atmosfär där de unga upplever sig bli rättvist behandlade gör det lättare att förebygga och ingripa i olika problem. Skolorna tillhandahåller också elevvård i syfte att upprätthålla och förbättra elevernas fysiska och psykiska hälsa, inlärning och övriga välfärd.

Mer information

Beskrivning och material om mödra- och barnrådgivning

På finska:

Tietoa nuorten syrjäytymisestä (THL)

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen äitiysneuvolassa (THL)

Äitiysneuvolaopas – Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. THL 2013.