Trygghet i byggda miljöer

Stadsplanering som ett medel för att förebygga brott och öka tryggheten

Speciellt i städer kan den fysiska miljön planeras, byggas upp och ändras på ett sätt som ökar tryggheten.  Genom stadsplanering är det möjligt att minska tillfällen för brott och styra människors beteende. Goda lösningar kan minska brottsligheten, störande beteende och skadegörelser. En miljö som känns trygg ökar människors förtroende för varandra och gör att de gärna vistas på områdets offentliga platser, vilket för sin del ytterligare ökar tryggheten.  

Förebyggande av brott genom utveckling av den byggda miljön och stadsplanering baserar sig på en inriktning som kallas Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Inriktningen bygger på att den fysiska miljön ska utformas på ett sätt som avlägsnar eller minskar tillfällen för brott. Lyckade lösningar ökar också människornas trygghetskänsla. CPTED kan handla om stora eller detaljerade strukturella lösningar, men det kan också vara fråga om att påverka människors beteende och växelverkan. Planeringen kan riktas på olika omständigheter beroende på vilka slags brott det bedöms förekomma i miljön i fråga.

Principer för utformning av en trygg miljö

Informell övervakning eller informell social kontroll betyder att andra människors närvaro kan förebygga brott. Om andra människor finns på plats blir det svårare att begå ett brott och risken att åka fast ökar. Informell övervakning kan stödas genom lösningar som gör att området är mångsidigt och livligt. Att området är mångsidigt betyder att där finns olika former av verksamhet, till exempel bostäder, arbetsplatser, affärslokaler och andra tjänster som gör att människor rör sig inom området under olika tider på dygnet. Offentliga platser som kan användas på ett mångsidigt sätt ökar människors möjligheter att möta varandra och ordna hobbyverksamhet, vilket ökar känslan av gemenskap. Genom strukturella lösningar, såsom öppna landskap, användning av glasytor, hinderfria gator och vägar samt tillräcklig belysning kan man öka synligheten och allas möjligheter att röra sig inom området.

Territorialitet betyder att de boende i ett område känner att de hör till området och identifierar sig med det. Man vill värna om ett område som känns eget. Genom de lösningar som görs i den byggda miljön kan man signalera vem som hör till området och vad man får göra där. Människor förbinder sig gärna till områden som har ett gott rykte och som anses vara värda att värna om. Ett dåligt rykte kan för sin del ytterligare försämra tjänsterna inom området. Upplevelsen av territorialitet kan ökas genom så kallad platshierarki, vilket betyder att man fysiskt eller symboliskt skiljer åt offentliga, semioffentliga, semiprivata och privata platser. Tydlig platshierarki signalerar åt människor hur de förväntas bete sig på de olika platserna.

Exelpel på ett tryggt bostadsomaråde: Muotiala

Förebyggande av brott och trygghet kan tas som utgångspunkt vid planeringen och utformningen av ett helt bostadsområde. I bostadsområdet Muotiala i Tammerfors har man redan i planläggningsskedet beaktat invånarnas och användarnas trygghet. Muotiala är det första och tills vidare enda området i Finland där man i planeringen speciellt beaktat förebyggande av brott och principerna för CPTED. Till exempel i Sverige och Danmark har man redan på ett mer omfattande sätt beaktat trygghetsaspekter vid planeringen av områden.

Planeringen av trygghetsförorten Muotiala påbörjades utifrån detaljplanen som godkändes 2002. I bostadsområdet med knappt 2 000 invånare finns i huvudsak rad- och höghus samt en skola och ett daghem. Principerna för en trygg miljö har iakttagits bland annat genom att skilja åt offentliga och privata platser, placera olika typer av byggnader inom området, bygga lämpligt stora kvarter och planera trygga trafiklösningar. Platser som avsetts för olika ändamål har skilts år med fysiska lösningar, såsom portar och planteringar. Möjligheterna att bekanta sig med de närmaste grannarna och använda gemensamma lokaler förbättrar gemenskaps- och trygghetskänslan.

En viktig egenskap i Muotiala är de goda möjligheterna för informell övervakning. Genom placeringen av byggnader, planteringar och andra konstruktioner samt genom belysning har man gjort det lätt för invånarna att se vad som pågår i närheten av andra bostäder, i gårdsområdena eller i gemensamma lokaler.  Övervakningen bidrar till att förebygga inbrott och stölder samt till invånarnas känsla av att människor och deras egendom är trygga inom området. Dörrar och fönster har dessutom försetts med lösningar som försvårar inbrott.

År 2007 genomfördes det en enkät bland invånarna i Muotiala för att utreda deras erfarenheter av områdets trygghet. Enligt enkäten uppskattade invånarna speciellt områdets trygghet och trivsamhet, och trygghet var för många också en viktig faktor i valet av bostadsort. Största delen av svarandena upplevde att Muotiala är tryggare än deras tidigare bostadsort och att det över huvud taget finns mycket få problem som beror på brottslighet inom området.