Mer uppmärksamhet ska fästas vid äldres trygghet mot brott

Utgivningsdatum 15.2.2013 17.23
Pressmeddelande

Rådet för brottsförebyggande anser att det är viktigt att öka de kunskaper och färdigheter som sakkunniga inom social- och hälsovården har om bemötande av äldre brottsoffer. Dessutom bör övervakningen av personalen och stödet för arbetet effektiviseras inom social- och hälsovården genom lagstiftning och utveckling av goda praxis och kvalitetsarbete. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid övervakningen av de hemtjänster som är avsedda för äldre samt tjänsternas säkerhet.

Rådet för brottsförebyggande anser att det är viktigt att öka de kunskaper och färdigheter som sakkunniga inom social- och hälsovården har om bemötande av äldre brottsoffer. Dessutom bör övervakningen av personalen och stödet för arbetet effektiviseras inom social- och hälsovården genom lagstiftning och utveckling av goda praxis och kvalitetsarbete. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid övervakningen av de hemtjänster som är avsedda för äldre samt tjänsternas säkerhet.

Enligt rådet är det likaså viktigt att säkerställa att myndigheterna, bl.a. polisen och de rättsliga myndigheterna, beaktar de särskilda behov som äldre offer har. De äldres behov ska beaktas såväl i de existerande stödsystemen som vid utvecklingen av stödtjänster för brottsoffer. Rådet för brottsförebyggande rekommenderar att statistikföringen om den äldre befolkningens offerupplevelser samt jämförbarheten hos uppgifterna förbättras.

Rådet rekommenderar också att de äldre uppmuntras till aktivt deltagande i den säkerhetsfrämjande verksamheten. Det önskas att de anvisningar som ingår i rådets publikation Säkerhetsanvisningar för äldre förs vidare som en del av det lokala säkerhetssamarbetet.

Rekommendationerna för att förebygga brott mot äldre fastställdes vid rådets möte den 14 februari. De baserar sig på ett sammandrag av remissyttrandena över utredningen Brott mot äldre och förebyggande av dem, som en arbetsgrupp tillsatt av rådet har utarbetat.

Arbetsgruppens förslag fick huvudsakligen positiv respons. Flera remissinstanser ansåg det vara viktigt att det fästs uppmärksamhet vid frågor som gäller äldres säkerhet. Förslagen ansågs särskilt bidra till att man bättre kan förbereda sig på den stora förändringen i befolkningsstrukturen och de ökade säkerhetsproblemen bland äldre inom de närmaste årtiondena.

Utöver utvecklingen av kunskaper och samarbete betonade remissinstanserna bl.a. informationsförmedlingens roll, åldersanpassade tjänster och övervakningen av personalen inom social- och hälsovården.

En del av remissinstanserna kritiserade utredningen för att den inte behandlade invånare och äldre som representerar olika kulturer och språkgrupper. Dessutom konstaterades att ämnet är så vidsträckt att det kan vara utmanande att åstadkomma vittgående och riksomfattande effekter för att förbättra den äldre befolkningens säkerhet.


Ytterligare upplysningar: konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570, e-post: mervi.sarimo(at)om.fi