Spridning av information betonas i förebyggande av bedrägerier

Utgivningsdatum 18.12.2017 10.01
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av rådet för brottsförebyggande bedömer att bedrägeribrottslighet kan förebyggas genom att myndigheter, banker och organisationer vidtar aktiva åtgärder samt genom att man på olika sätt ökar människors medvetenhet om bedrägerier.

Rådet för brottsförebyggande sammanställer aktuell information om brottsfenomen och förebyggande av dem i översikter av brottsbekämpningsfrågor. I översikten 2017 redogörs för läget för bedrägeribrottsligheten i Finland och sätten att förebygga bedrägerier som riktas mot privatpersoner. Översikten utarbetades av en expertgrupp som tillsatts av rådet för brottsförebyggande.

På 2010-talet har bedrägeribrottsligheten ökat markant i Finland, och därför behövs det allt mer information om bedrägerier och sätten att bekämpa dem. Enligt polisens statistik fördubblades antalet fall av bedrägerier och försök till sådana från 2010 (20 380 fall) till 2016 (40 416 fall). Bedrägerierna medför betydande ekonomiska skadeverkningar för de personer som drabbas av dem och för samhället. Utredningen av bedrägerier belastar också myndigheter även om man uppskattar att största delen av i synnerhet lindriga bedrägerier inte når myndigheterna.

Olika sektorer och kanaler i bruk för att dela råd

Översikten fokuserar på tre typer av bedrägeri: bedrägerier i samband med e-handel, identitetsstölder och bedrägerier som riktas mot seniorer. Den arbetsgrupp som utarbetade översikten ger 11 rekommendationer för att förebygga dessa brottstyper och bedrägeribrottsligheten i allmänhet. För att förebygga bedrägerier behövs i synnerhet aktuell information och rådgivning från myndigheter och andra viktiga aktörer såsom banker. Man ska aktivt informera om bedrägerier i olika kanaler och också på lokal nivå för att informationen ska nå de olika målgrupperna, också de äldre. Som stöd för myndighetsarbetet behövs också tidsenlig och mer detaljerad information om bedrägeribrottslighet.

Bedrägerier i samband med försäljning förebyggs genom god säkerhetspraxis och säkerhetsråd i försäljningsställen på nätet. Konsumenterna behöver också mer instruktioner när det gäller fallgropar i samband med beställningar på nätet eller per telefon. För att förebygga identitetsstölder bör var och en vara försiktig med sina egna personuppgifter, men även de organisationer som upprätthåller personregister spelar en viktig roll. De bedrägerier som riktas mot seniorer är på många sätt aktuella eftersom t.ex. antalet fall med falska poliser har ökat betydligt. Viktiga aktörer som delar ut information till de äldre och deras närstående är t.ex. de organisationer och andra yrkesutbildade personer som arbetar med äldre.

– De ekonomiska och mänskliga konsekvenserna av bedrägerier rör många finländare och hela samhället. I förebyggandet av bedrägerier betonas medborgarnas egen aktivitet och myndigheters och andra yrkesutbildade personers roll i att dela ut aktuell och korrekt information. Vem som helst kan råka ut för ett bedrägeriförsök, och därför är det viktigt att hålla sig medveten om riskerna och dessutom sörja för säkerheten av sina närstående. Sätten att utföra bedrägerier varierar och ändras hela tiden, så man ska vara vaksam, konstaterar häradsåklagare Eija Velitski, ordförande för rådet för brottsförebyggande.

Det lönar sig att skydda sig mot bedrägerier i vardagen

Var och en kan bereda sig på bedrägeriförsök t.ex. genom att skydda sitt bankkonto och sina betalningsmedel. Man ska aldrig ge sina nätbankkoder till en utomstående även om någon frågar efter dem. Genom att ställa in säkerhetsgränser för bankkontot och betalkortet kan de skador som eventuella bedrägerier orsakar minskas. Konsumenten har alltid rätt att tacka nej till sådana försäljningsanbud som känns som påtryckning eller väcker misstankar och som har tagits emot utan begäran. Dessutom lönar det sig att vara försiktig och kritisk på internet t.ex. när man delar ut information om sig själv i sociala medier eller när man till sin e-post får erbjudanden eller varningar som är oväntade eller väcker misstankar.

Misstankar om bedrägeri eller bedrägeriförsök bör anmälas till polisen eller konsumentmyndigheten. All information om bedrägerier är nyttig i kampen mot dem.

Ytterligare information: Risto Karhunen, direktör, arbetsgruppens ordförande, Finanssiala ry, tfn 020 793 4234, [email protected], och Markus Alanko, specialplanerare, arbetsgruppens sekreterare, rådet för brottsförebyggande/JM, tfn 02951 50400, [email protected]

Rekommendationer för att förebygga bedrägerier

Tanttari, Sonja & Alanko, Markus: Förekomst och förebyggande av bedrägeribrottslighet. Översikt av brottsbekämpningsfrågor 2017. (på finska)

Information om bedrägeriarbetsgruppen (på finska)