Vi alla kan förebygga brott

Utgivningsdatum 30.6.2016 19.27
Pressmeddelande

Rådet för brottsförebyggande har utarbetat ett nationellt program för brottsförebyggande som heter Trygga tillsammans. Avsikten med programmet är att främja det lokala samarbetet för att minska och förebygga brott, de olägenheter som följer av brott och risken för att bli utsatt för brott. I programmet ingår också en rad förslag för att minska oron för brottslighet och öka säkerheten och trygghetskänslan. Vi alla kan delta i arbetet för att förebygga brott och öka säkerheten.

Programmet innehåller förslag till åtgärder för att klargöra på vilket sätt förebyggande av brott anknyter till kommunernas andra planer, förbättra det brottsförebyggande samarbetet mellan myndigheterna, näringslivet, organisationerna och medborgarna samt öka kunskaperna om sätten att förebygga brott såväl på lokal som på riksomfattande nivå. I programmet ingår totalt 29 åtgärder.

– Förebyggande av brott kräver långsiktigt arbete på bred front. Verksamheten omfattar invånarnas, samfundens, företagens, frivilligorganisationers och myndigheternas insatser för att minska brott, störande beteende och risken för att bli utsatt för brott. Myndigheternas roll i arbetet för att förebygga brott är klar, men många organisationer bidrar till uppnåendet av målen som ställs i programmet utan att ens veta om det, påpekar häradsåklagare Eija Velitski som är ordförande för rådet för brottsförebyggande.

Åtgärderna som ingår i programmet syftar till att främja hörandet av invånarna och frivilligorganisationerna vid planeringen av den brottsförebyggande verksamheten. Man vill också utveckla medborgarnas möjligheter att delta i och påverka arbetet för att förebygga brott och främja trygghetskänslan. Bland annat invånarföreningar och -forum, ungdomsfullmäktige och handikapp- och äldreråden är goda kanaler för att höra invånarna. Via dessa kanaler kan invånarna lyfta fram lokala frågor som gäller säkerhet och brott, och på detta sätt påverka säkerheten inom sitt eget område. Organisationerna har en avgörande roll i arbetet för att hjälpa brottsoffer och stödja dem som riskerar att bli utslagna. Detta arbete bidrar till att förebygga nya brott och minska de olägenheter som följer av brott. Också invånarna är en viktig resurs, eftersom trygghetskänslan kan ökas genom att människorna som bor inom ett område deltar i gemensam verksamhet.

– Det behövs utbildning om olika sätt att förebygga brott och möjligheter att utbyta erfarenheter om god praxis. Genom att samordna verksamheten kan samarbetet effektiviseras och överlappande arbete undvikas, säger Minna Piispa som är generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande.

Kommentera programmet i utlåtandetjänsten

Rådet för brottsförebyggande finns i anslutning till justitieministeriet. Rådet behandlar allmänna frågor som gäller brottsförebyggande, minskning av de olägenheter som följer av brott och ökning av säkerheten. Statsrådet utnämnde ett nytt råd för brottsförebyggande för mandatperioden 1.10.2015−30.9.2018 och gav rådet i uppdrag att utarbeta ett nationellt program för brottsförebyggande som syftar till att främja lokala insatser. Det nya nationella programmet för brottsförebyggande ska gälla åren 2016–2020.

Programmet kan nu kommenteras i tjänsten utlåtande.fi. Kommenterar kan lämnas in fram till den 19 augusti.

Ytterligare upplysningar: ordförande för rådet för brottsförebyggande, häradsåklagare Eija Velitski tfn 02956 22405, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande Minna Piispa, tfn 02951 50223.