Möjlighet att bearbeta våldshändelser på arbetsplatsen hjälper både offret och hela arbetsgemenskapen

Utgivningsdatum 20.11.2013 16.28
Pressmeddelande

Behovet att bearbeta våldshändelser på arbetsplatsen samt möjligheterna att minska våld i arbetet var uppe till diskussion vid seminariet som ordnades av våldsektionen vid rådet för brottsförebyggande. Våld i arbetet orsakar höga mänskliga och ekonomiska kostnader.

Under ett år blir 4,4 procent av finländarna utsatta för våld eller hotelser i sitt arbete. Av Rättspolitiska forskningsinstitutets nationella brottsofferundersökning år 2012 framgår att våld på arbetsplatsen ofta är återkommande. En tredjedel av dem som blivit utsatta för våld i arbetet upplevde våld en gång under ett år, två tredjedelar hade blivit utsatta för våld eller hotelser två eller flera gånger under ett år och till och med en tiondedel minst tio gånger. Var sjätte arbetstagare hade dessutom varit rädd för våld på sin arbetsplats eller i sitt arbete. Kvinnor drabbas av arbetsplatsvåld oftare är män. Dessutom får kvinnor oftare än män en fysisk skada till följd av våld i arbetet. Resultaten återspeglar det faktum att ett stort antal kvinnor arbetar i sådana yrken där det lätt förekommer hotelser och utbrott av våld. Kvinnor kan också lättare än män bli föremål för våld, eftersom de anses vara fysiskt svagare motståndare.

Tuula Leinos undersökning om våld som patrullerande poliser och väktare vid privata bevakningsföretag utsätts för i sitt arbete tyder på att fysiskt våld ökar risken för psykiska symptom. Fem procent av poliserna som deltog i undersökningen berättade att deras konsumtion av alkohol hade ökat till följd av våldsupplevelser. Andra inverkande faktorer var bristen på psykiskt stöd i våldssituationer, bristfälliga personalresurser i behandlingen av dessa situationer samt känslan av att de egna kunskaperna inte räcker till för att lösa situationen. De poliser vars skada hade krävt läkarbehandling eller som hade fått flera skador var oroliga för att bli utsatta för våld även i framtiden.

Undersökningar visar att våldsupplevelser inverkar på offrets psykiska välbefinnande och förmåga att orka i arbetet. Våldsektionen betonar att psykiskt stöd och möjlighet till bearbetning bör garanteras både för enskilda arbetstagare och för hela arbetsgemenskapen. Om det inte ordnas möjlighet till bearbetning kan detta i värsta fall leda till att familjerna av de personer som blivit utsatta för våld får lida av följderna.

Våldsektionen vill påminna att det är möjligt att minska arbetsplatsvåld genom omfattande och mångsidiga åtgärder, bl.a. lagstiftningsåtgärder. Man kan förbereda sig på våldssituationer genom riskanalyser, anvisningar och utbildning. En genomgång av våldshändelsen säkerställer den psykiska bearbetningen av händelsen. En regelbunden bearbetning av våldshändelser på arbetsplatsen gör det också möjligt att utveckla förfaranden för att minska risken för våld i framtiden. Man kan t.ex. utveckla arbetsarrangemangen, möjligheterna att få hjälp, den fysiska omgivningen samt den sociala bevakningen.

Ytterligare upplysningar: Ordföranden för våldsektionen vid rådet för brottsförebyggande, utvecklingschefen vid Institutet för hälsa och välfärd Helena Ewalds, tfn 02952 47410.

Forskaren vid Arbetshälsoinstitutet, psykolog (disputerad) Tuula Leino, tfn 0400 784 739.