Rikosten ehkäisy

Rikoksentorjuntaan kuuluvat rikosten ehkäiseminen, rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen sekä turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen lisääminen. Rikosten ehkäisy kuuluu monen eri yhteiskunnan sektorin ja ammattialan vastuulle. Rikoksia voidaan ehkäistä esimerkiksi tukemalla hankalassa asemassa olevia ihmisiä ja rikoksen uhriksi joutuneita, lisäämällä yhteisöllisyyttä tai vähentämällä mahdollisuuksia rikoksen tekemiseen. Rikoksentorjuntatyötä suunnitellaan ja kehitetään rikollisuuteen liittyvän tilasto- ja tutkimustiedon avulla.

Osion alasivuilla on tietoa rikollisuuden muodoista, rikollisuuteen vaikuttavista tekijöistä, rikosten osapuolista ja rikoksentorjunnan keinoista.

 

Rikollisuus Suomessa

Rikollisuustilannetta Suomessa tarkastellaan pääosin poliisin tilastojen perusteella. Rikollisuuden taso vaihtelee eri aikoina yhteiskunnallisten muutosten ja olosuhteiden vaikutuksesta.

Tietoa rikollisuuden kehityksestä

Rangaistusten vaikutus rikollisuuteen

Rangaistusten ankaruus ja sisältö vaihtelevat tehdyn rikoksen ja sen aiheuttamien haittojen mukaan. Suomessa rangaistusten vaikutuksia rikollisuuteen tutkitaan ja rangaistusmuotoja kehitetään tutkimustiedon varassa.

Rangaistukset ennaltaehkäisyn keinona

Uusinta-rikollisuuden ehkäisy

Kertaalleen rikokseen syyllistyneillä on usein merkittävä riski tehdä rikos uudelleen. Uusintarikollisuutta voidaan vähentää erilaisilla rikoksiin syyllistyneille ja vankeinhoidon asiakkaille suunnatuilla toimilla.

Rikosseuraamusalan keinot

Rikoksen uhri

Rikosten ehkäisytoimia voidaan kohdistaa rikosten uhreihin ja niihin, joilla on erityinen riski joutua uhriksi. Rikoksen uhriksi joutuminen ei jakaudu tasaisesti, vaan uhrikokemukset kasaantuvat tietyille henkilöille.

Uudelleen uhriksi joutumisen ehkäisy

Rikoksen pelko

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuudesta aiheutuvia haittoja, joista yksi on rikoksen pelko. Rikosuhritutkimusten mukaan noin kolmasosa suomalaisista pelkää väkivallan uhriksi joutumista iltaisin kodin ulkopuolella.

Turvallisuuden tunteesta

Syrjäytymisen ehkäisy

Yhteiskunnan ulkopuolelle syrjäytyminen ja rikoskäyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa. Syrjäytymistä ja rikollisuutta ehkäistään tukemalla perheitä, lapsia ja nuoria varhaisessa vaiheessa.

Lasten ja perheiden varhainen tuki