Sovittelun hyötyjä

Sovittelun ajatellaan olevan rikoksen osapuolten kannalta inhimillisempi ja oikeuskäsittelyä kauaskantoisempi menettely. Kun rikos ohjataan sovitteluun, säästetään lisäksi aikaa ja viranomaisten resursseja sekä parannetaan uhrin mahdollisuuksia saada kokemastaan vahingosta korvaus. 

Yksi sovittelun eduista on, että myös niitä tapauksia voidaan sovitella, joiden tutkinta on lopetettu ennen syytteiden nostamista. Tutkinta lopetetaan esimerkiksi, jos syytetty on alle 15-vuotias eli ei vielä rikosoikeudellisessa vastuussa. Perusteena tutkinnan lopettamiselle voi olla myös se, että teosta seuraisi sakkorangaistus tai että asianomainen ei vaadi rangaistusta rikoksesta epäillylle. Esimerkiksi vuonna 2019 poliisi teki tutkinnan lopettamispäätöksen noin reilusta 13 %:ssa kaikista sille ilmoitetuista tapauksista ja syyttäjä syyttämättäjättämispäätöksen noin 7 %:ssa tapauksista. Lukumäärät ovat kaksinkertaistuneet vuoteen 2017 verrattuna, mikä vastaa yleistä kehityssuuntaa, jossa yhä suurempi osa tapauksista päätetään esitutkinnassa.

Tutkimusten mukaan pitkällä tähtäimellä sovittelu myös vähentää uusintarikollisuutta ja parantaa yleisen järjestyksen ylläpitämistä. Sovittelu perustuu osapuolten väliseen vuoropuheluun, mikä luo otollisen tilan rikoksentekijän moraaliselle oppimiselle ja vastuunotolle. Samalla myös yhteisön normit ja arvot voivat selkiintyä ja vahvistua. Sovittelun tarkoitus ei siis ole rangaista rikoksentekijää vaan kannustaa ja ohjata hänet rikoksettomalle polulle.

Myymälöille sovittelu tarjoaa mahdollisuuden ohjata epäiltyä kunnioittavalla otteella paremmalle polulle ja osallistua koko alueen turvallisuuden edistämiseen. Tänä päivänä ajatellaan yleisesti, että yrityksen tärkein tehtävä ei ole ainoastaan maksimoida voitto omistajilleen vaan samalla tehdä hyvää myös yhteisönsä eteen.

Sovittelun asiakkaiden, eli rikoksen uhrien, rikoksesta epäiltyjen sekä heidän mahdollisten huoltajiensa ja tukihenkilöidensä, kokemuksia sovittelusta on selvitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen haastattelututkimuksessa vuonna 2010. Tutkimukseen kerätty asiakaspalaute osoitti, että sovittelun keskeiset tavoitteet, eli asiantuntemus, puolueettomuus, luottamuksellisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuivat valtaenemmistössä soviteltavia tapauksia.

Miksi kannattaa sovitella?

  • Sovitteluprosessi on yleensä nopeampi kuin oikeusprosessi.
  • Sovittelu on maksutonta ja vapaaehtoista.
  • Sovittelu mahdollistaa myös niiden tapausten käsittelyn, joiden tutkinta on lopetettu.
  • Sovittelu kasvattaa rikoksentekijän vastuuntuntoa.
  • Sovittelu parantaa uhrin mahdollisuuksia vahingonkorvauksen saamiseen.
  • Sovittelulla säästetään viranomaisten resursseja.
  • Sovittelulla ehkäistään uusintarikollisuutta ja siten myös vahvistetaan yhteisön turvallisuutta ja sovinnollisuutta.
  • Sovittelussa asianosaisten sitoutuminen haluttuun lopputulokseen vahvistuu.

Sovittelua pidetään erityisen suositeltavana silloin, kun rikoksesta epäillyt ovat nuoria. Nuorten kohdalla sovittelulla on kasvatuksellinen tehtävä, ja sillä tavoitellaan myönteistä muutosta nuoren elämässä. Tähän tarkoitukseen sovelletaan useilla paikkakunnilla niin kutsuttua katusovittelu-toimintamallia >.