Myymälävarkaudesta sovintoon

Opas kaupan alan rikosten sovitteluun

Kaupan alalle kohdistuu monenlaisia rikoksia, joista yleisimpiä ovat asiakkaiden tekemät varkaudet ja näpistykset. Kokonaisuudessaan myymälävarkauksista on arvioitu aiheutuvan kaupan alalle noin 550 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Rikollisuuden aiheuttamat haitat ovat moninaisia; sen lisäksi, että rikollisuudesta koituu suoria kustannuksia, rikollisuus myös kuluttaa työaikaa sekä aiheuttaa työntekijöille ylimääräistä henkistä kuormitusta ja väkivallan uhkaa.

Sovittelu on joustava tapa ratkaista rikoksia ja riitoja. Sovittelulla ehkäistään uusintarikollisuutta sekä parannetaan uhrin mahdollisuuksia saada kokemastaan vahingosta korvaus. Rikoksesta epäillylle sovittelu tarjoaa mahdollisuuden uhrin kohtaamiseen ja aitoon vastuunottoon. Parhaimmillaan sovittelu toimii rikosprosessin rinnalla tai sitä täydentäen niin, että sovinto voi olla tuomiota lieventävä seikka tai jopa peruste syyttämättä jättämiselle. Vaikka sovittelua säännöllisesti käyttävien kaupan alan ammattilaisten kokemukset ovat pitkälti positiivisia, sovittelu ei vielä ole levinnyt kaupan alalle kovinkaan laajasti.

Tämä verkko-opas on tarkoitettu kannustamaan kaupan alan ammattilaisia kokeilemaan rohkeasti ja ennakkokuulottomasti sovittelua. Oppaassa käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten kaupan alan rikoksia, kuten myymälävarkauksia ja näpistyksiä, voidaan ratkoa tehokkaasti lakisääteisen rikos- ja riita-asioiden sovittelun keinoin. Lisäksi esitellään syvällisempi katusovittelu-menetelmä, jota sovelletaan monilla paikkakunnilla nuorten tekemien rikosten käsittelyyn. Opasta varten on haastateltu niin sovittelun asiakkaita kuin sovittelun parissa työskenteleviä ammattihenkilöjäkin. Ääneen pääsevät kauppias, kauppakeskuspäällikkö, poliisi ja sovittelunohjaaja.

Sovittelun hyödyt

Sovittelulla on monenlaisia etuja. Kun rikos ohjataan sovitteluun, säästetään aikaa ja viranomaisten resursseja sekä parannetaan uhrin mahdollisuuksia saada vahingosta korvaus.

Miksi sovittelu kannattaa

Katusovittelu

Katusovittelun toimintamallia sovelletaan rikoksiin ja riitoihin, joissa osallisina on nuoria. Katusovittelussa keskeistä on kasvatuksellinen työote. Sen yhtenä tavoitteena on katkaista nuoren rikosoireilu.

Miten nuorta autetaan kaidalle polulle

Paikalliset sovittelutoimistot

Sovittelua tuottavat 18 paikallista sovittelutoimistoa ympäri Suomen. Joillakin sovittelutoimistoilla on lisäksi aluetoimistoja, ja kaikkiaan toimipisteitä on 32. Palveluntarjoajat ovat taustaltaan kuntaorganisaatioita tai kolmannen sektorin toimijoita. Kaikkien Suomen sovittelutoimistojen ja aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät THL:n verkkosivuilta.

Opas on toteutettu rikoksentorjuntaneuvoston, Kaupan liiton ja Aseman Lapset ry:n yhteistyönä.