Rikoksentorjuntaneuvoston työjärjestys

Annettu Helsingissä 24. päivänä syyskuuta 2008, muutettu eräitä pykäliä 19. tammikuuta 2016  ja 13. elokuuta 2019.

Oikeusministeriö on rikoksentorjuntaneuvostosta 12 päivänä huhtikuuta 2007 annetun asetuksen (396/2007) 8 §:n nojalla vahvistanut neuvostolle seuraavan työjärjestyksen:

1 § Rikoksentorjuntaneuvoston toiminta-ajatus

Rikoksentorjuntaneuvosto on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden apuna toimiva asiantuntija-, yhteistyö- ja suunnitteluelin rikollisuuden ja rikoksista aiheutuvien haittojen ehkäisyä ja turvallisuuden edistämistä yleisesti koskevissa kysymyksissä. Se huolehtii sille asetuksessa määrätyistä ja oikeusministeriön lisäksi antamista tehtävistä.

2 § Tulosohjaus

Neuvostossa sovelletaan oikeusministeriössä käytössä olevaa tulosohjausta siten, että neuvosto keskustelee ministeriön kanssa vuotuisista tulostavoitteista. Tuloskeskusteluihin osallistuvat neuvostosta puheenjohtaja ja pääsihteeri.

3 § Neuvoston kokoukset

Neuvosto kokoontuu vuosittain vähintään kaksi kertaa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvoston kokous päättää neuvoston toiminnan järjestämisestä, toimintasuunnitelmasta ja toimintakertomuksesta sekä rikollisuuden ehkäisyn painopisteistä ja muista neuvoston työn ja rikoksentorjunnan kannalta periaatteellisista kysymyksistä. Neuvoston kokous päättää lisäksi muistakin kysymyksistä, joita ei tämän työjärjestyksen, sen perusteella tehtyjen päätösten tai komiteakäytännön perusteella ole annettu työvaliokunnan, jaoston, puheenjohtajan tai sihteeristön hoidettavaksi.

Kutsu kokouksiin toimitetaan myös varajäsenille ja heillä on kokouksissa puheoikeus, äänioikeus kuitenkin vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

4 § Jaosto

Neuvosto voi asettaa jaoston sellaista rikoksentorjunnan alueen käsittelyä varten, jossa katsotaan olevan tarve pitempiaikaiseen seurantaan, valmisteluun ja asiantuntemuksen käyttöön.

Jaostossa on puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä, jotka neuvosto valitsee varsinaisista tai varajäsenistään kiinnittämällä erityisesti huomiota jaoston toimialueella tarvittavaan asiantuntemukseen. Lisäksi jaostossa voi olla muita jäseniä, jotka neuvosto ehdottaa oikeusministeriölle nimitettäväksi jaostoon, kuitenkin vähemmän kuin siinä on neuvoston varsinaisia tai varajäseniä. Neuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat lisäksi harkintansa mukaan osallistua jaoston kokoukseen.

Jaosto kokoontuu sen puheenjohtajan kutsusta.

5 § Työvaliokunta

Neuvosto asettaa työvaliokunnan. Siihen kuuluvat neuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään viisi jäsentä, jotka neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään.

Jäsenen ollessa estynyt hänen henkilökohtainen varajäsenensä osallistuu työvaliokunnan kokoukseen. Tarvittaessa voidaan työvaliokunnan jäsenelle valita muukin sijainen.

Työvaliokunta valmistelee neuvoston kokouksessa päätettäviä asioita ja se on oikeutettu neuvoston nimissä päättämään kiireellisistä asioista, joiden periaatteellinen merkitys ei edellytä neuvoston kokouksessa tehtävää päätöstä.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

6 § Työryhmä

Neuvosto tai sen työvaliokunta voi asettaa työryhmän selvittämään jotakin erityistä rikoksentorjunnan kysymystä. Työryhmällä ei ole oikeutta toimia neuvoston nimissä. Asettaessaan työryhmän neuvosto tai työvaliokunta päättää sen toimeksiannosta.

Työryhmä kokoontuu sen puheenjohtajan kutsusta.

Työryhmä sopii oikeusministeriön ja pääsihteerin kanssa oikeudesta käyttää sihteerityövoimaa.

7 § Neuvoston puheenjohtaja

Neuvoston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja johtaa neuvoston toimintaa ja toimii puheenjohtajana neuvoston ja työvaliokunnan kokouksissa.

8 § Sihteeristö

Neuvoston sihteeristönä toimivat tehtävään määrätyt oikeusministeriön virkamiehet.

Sihteeristö valmistelee neuvoston, työvaliokunnan, jaoston tai työryhmän kokouksissa ja niissä käsiteltäviä asioita, toimii niissä sihteerinä ja panee toimeen päätöksiä.

Lisäksi sihteeristö hoitaa neuvoston toimistoa, Haaste-lehteä koskevia asioita ja huolehtii sellaisista rikoksentorjunnan virkatehtävistä, jotka eivät edellytä neuvoston, sen työvaliokunnan, jaoston tai puheenjohtajan päätöksiä.

9 § Pääsihteeri

Neuvoston pääsihteerinä toimii oikeusministeriön tehtävään määräämä virkamies.

Pääsihteeri johtaa neuvoston sihteeristöä ja neuvoston toiminnan edellyttämää valmistelua, huolehtii päätösten täytäntöönpanosta sekä toimii neuvoston kokousten ja työvaliokunnan sihteerinä.

Pääsihteerin ollessa estynyt oikeusministeriö määrää hänelle sijaisen.

10 § Maksujen ja laskujen hyväksyminen

Pääsihteeri hyväksyy maksettavaksi neuvoston ja sen työvaliokunnan kokousten palkkiot ja kokouksista aiheutuneiden jäsenten, varajäsenten ja asiantuntijoiden matkakustannusten korvaukset. Lisäksi hän hyväksyy jaoston ja työryhmän kokouksista aiheutuvat palkkiot ja korvaukset.

Samoin pääsihteeri hyväksyy maksettavaksi Haaste-lehden toimitusneuvoston kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset, kirjoituspalkkiot ja lehden painatus- ynnä muut kustannukset.

Pääsihteeri hyväksyy maksettavaksi neuvoston ja sihteeristön toiminnasta aiheutuvat, neuvoston vuositalousarviossa huomioon otetuista toimintamenoista aiheutuvat laskut.

Neuvoston puheenjohtajan ja Haaste-lehden päätoimittajan palkkiot sekä sihteeristön virkamatkojen korvaukset hyväksytään maksettavaksi oikeusministeriön käytäntöjä noudattaen.

11 § Matkamääräykset

Tarvittaessa pääsihteeri antaa matkamääräyksen neuvoston tehtävissä toimivalle. Sihteeristön matkamääräyksiin sovelletaan oikeusministeriön käytäntöjä.

12 § Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma laaditaan toimikaudeksi. Sen tulee sisältää toimikauden keskeiset hankkeet, niiden arvioidun aikataulun ja toiminnan rahoituksen pääpiirteet sekä viestinnän toimenpiteet.

13 § Toimintakertomus

Toimintakertomus esitetään kalenterivuodelta.

Toimintakertomukseen voidaan sisällyttää katsaus rikollisuusongelmista ja neuvoston suositukset niitä vähentäviksi toimiksi.

(14 § KUMOTTU)

15 § Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2008.