Ikääntyneisiin ja vammaisiin kohdistuva väkivalta

Ikääntyneillä ja vammaisilla henkilöillä on haavoittuvan asemansa vuoksi verrattain korkea riski joutua väkivallan tai kaltoinkohtelun uhreiksi. Sekä vammaisten että ikääntyneiden uhrien haavoittuvuutta voivat lisätä riippuvuus muista ihmisistä ja vaikeus puolustaa tai ilmaista itseään. Väkivaltaa tai kaltoinkohtelua voi ilmetä esimerkiksi perhesuhteissa tai näiden ryhmien kanssa työskentelevien ammattilaisten taholta.

Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta on usein luonteeltaan lähisuhdeväkivaltaa ja eriasteista laiminlyöntiä ja kaltoinkohtelua. Väkivallan tekijänä on usein tuttu ihminen joko kotona tai hoitolaitoksessa. Nimenomaisesti ikääntyneisiin kohdistuvaa väkivaltaa on Suomessa tutkittu melko vähän. Rikosuhritutkimusten vanhimmassa ikäryhmässä (55−74-vuotiaat) koetaan selvästi vähemmän fyysistä väkivaltaa kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Rikosuhritutkimusten kyselyillä ei kuitenkaan tavoiteta kaikkein iäkkäintä väestönosaa tai heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teetti vuonna 2010 kyselyn kotona asuville yli 60-vuotiaille suomalaisille naisille osana laajempaa eurooppalaista tutkimusta. Kyselyyn vastanneista neljäsosa oli kokenut väkivaltaa tai kaltoinkohtelua. Väkivallan ja kaltoinkohtelun määrät olivat yleisesti ottaen Suomessa hieman matalammat kuin koko kyselyn otoksessa.

Vammaisiin kohdistuvaa väkivaltaa on niin ikään tutkittu melko vähän, mutta vammaisilla henkilöillä on havaittu olevan muita ihmisiä enemmän väkivallan uhrikokemuksia. Vammaiset kokevat yleisimmin parisuhdeväkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa ja joutuvat tavallista herkemmin myös esimerkiksi ryöstöjen kohteeksi. Erityisesti vammaisilla naisilla on suuri riski joutua väkivallan uhriksi. Ikääntyneet vammaiset ja vammaiset lapset ovat myös erityisen haavoittuvassa asemassa. Väkivallan tekijä on uhriksi joutuvalle vammaiselle naiselle useimmiten tuttu, esimerkiksi perheenjäsen tai omaishoitaja ja monesti vammaisen kokema väkivalta on pitkäkestoista.

Vammaisiin ja ikäihmisiin kohdistuvan väkivallan riskin huomioiminen ja tunnistaminen on tärkeää ammattilaisten työssä. Uhri ei usein ota väkivaltakokemuksiaan tai pelkojaan esille, joten ammattilaisen on tärkeää ottaa asia puheeksi ja puuttua siihen.

 

Lisätietoa

Tietoa ikääntyneiden kokemasta väkivallasta (THL)

Tietoa ikäihmisten kaltoinkohtelusta (Suvanto ry)

Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäiseminen. Oikeusministeriön julkaisu 41/2011, selvityksiä ja ohjeita.

Haaste-lehti 2/2017: teemana ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisy

Tietoa vammaisten kokemasta väkivallasta (THL)

Uskalla olla, uskalla puhua (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Selkokielinen opas vammaisille naisille, jotka kohtaavat väkivaltaa.