Työpaikkaväkivalta

Eu­roo­pan ko­mis­sion mää­ri­tel­män mu­kaan työ­paik­ka­vä­ki­val­lal­la tar­koi­te­taan ta­pah­tu­mia, jois­sa hen­ki­löi­tä lou­ka­taan sa­nal­li­ses­ti, uha­taan tai pa­hoin­pi­del­lään hei­dän työ­hön­sä liit­ty­vis­sä olois­sa ja jot­ka suo­raan tai epä­suo­ras­ti vaa­ran­ta­vat hei­dän tur­val­li­suu­ten­sa, hy­vin­voin­tin­sa tai ter­vey­ten­sä. Työpaikkaväkivalta voi ilmetä fyysisenä väkivaltana, väkivallan uhkana, kiusaamisena tai ahdisteluna.

Työ­paik­ka­val­ta voi ol­la työ­pai­kan si­säis­tä (te­ki­jä­nä esim. työ­to­ve­ri) tai työ­pai­kan ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vaa (te­ki­jä asia­kas, po­ti­las, op­pi­las tai ul­ko­puo­li­nen, tun­te­ma­ton hen­ki­lö). Työ­vä­ki­val­ta on työ­paik­ka­vä­ki­val­taa ylei­sem­pi kä­si­te, sii­hen kuu­luu myös työ­mat­kal­la koh­dat­tu vä­ki­val­ta.

Työssä kohdattu väkivalta on tietyissä ammateissa selvästi yleisempää kuin monissa muissa. Näitä ammatteja ovat erityisesti hoitoalan ammatit, eräät sosiaalialan ammatit, vanginvartijat, poliisit, vartiointityö sekä ravintola-alan ammateista hovimestarit ja vahtimestarit. Naiset kohtaavat työväkivaltaa useammin kuin miehet, mikä osaltaan johtuu siitä, että hoito- ja sosiaalialalla työskentelevistä enemmistö on naisia. Toisaalta etenkin vartiointi- ja poliisialoilla, jotka puolestaan ovat miesvaltaisia, väkivallan riski on huomattavasti korkeampi kuin muilla aloilla. Vartiointi- ja poliisialoilla työskentelee lukumäärällisesti huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin hoito- ja sosiaalialalla, joten näiden alojen riskialttius ei erotu väestötason tilastoissa.

Vuoden 2021 kansallisen rikosuhritutkimuksen perusteella työpaikallaan tai työtehtävissään uhkailua tai fyysistä väkivaltaa oli kokenut vajaa 5 prosenttia vastaajista. Erityisen yleistä työpaikalla koettu väkivalta oli 15–25- ja 34–54-vuotiaiden naisten keskuudessa.

Työväkivaltaa voidaan ehkäistä ja vähentää teknisillä ratkaisuilla, esimerkiksi lisäämällä työpaikoilla vartijoiden näkyvyyttä. Ensisijaisen tärkeitä ovat työntekijöille itselleen kohdennetut selkeät ohjeistukset ja valmiudet uhkatilanteiden kohtaamiseen.

 

Lisätietoa

Kolttola & Näsi (2022) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2021 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 51/2022.

Tietoa työväkivallan ehkäisystä ja ohjeita sekä työntekijälle että työnantajalle (työsuojelu)

Tietoa työpaikkakiusaamisesta (Työterveyslaitos)