Arbetet med att förebygga butiksstölder är sektorsövergripande

Utgivningsdatum 1.6.2020 10.55
Pressmeddelande
köpcentrum

En arbetsgrupp som har planerat åtgärder för förebyggande av butiksstölder föreslår kommunikationskampanjer riktade till lågstadieelever i syfte att förebygga butiksstölder. Den föreslår också handböcker för butiksägare om hanteringen av snatterifall.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att medlingsverksamheten ska utvecklas med beaktande av de positiva erfarenheterna av medling på lägre nivå, där de berörda personerna sköter medlingen på egen hand. Informationsutbytet mellan polisen och butikerna ska främjas på olika sätt.

Rådet för brottsförebyggande tillsatte arbetsgruppen med uppgift att utveckla förebyggandet av butiksstölder under mandatperioden 1.3.2019–28.2.2020. Målet var att samla information om butiksstölder och stöldernas särdrag i Finland och lägga fram förslag för att minska dem. Till ordförande för arbetsgruppen utnämndes Mikko Koskinen (Finsk Handel rf, säkerhetsutskottet) och till medlemmar företrädare från Finsk Handel rf, detaljhandeln och myndigheter som arbetar med dessa frågor.

Rapporten kan laddas ner här: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-846-2

Ytterligare information: Mikko Koskinen, ordförande för säkerhetsutskottet i Finsk Handel rf, chef för riskhanteringen inom S-gruppen. 010 76 82421, mikko.koskinen(at)sok.fi

Mika Junninen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 029 515 0406, mika.junninen(at)om.fi