Bidrag till brottsförebyggande arbete kan sökas

Utgivningsdatum 13.1.2014 16.10
Nyhet

Justitieministeriet beviljar år 2014 sammanslutningar statsunderstöd som delfinansiering till brottsförebyggande projekt och till utvärdering av de resultat som nåtts genom de genomförda projekten. År 2013 var statsunderstödet sammanlagt 140 000 €.

Ansökningar ska skickas till justitieministeriet senast den 14 mars 2014 före kl. 16.15 under adress PB 25, 00023 STATSRÅDET.

Det räknas som merit för bidragsansökan om det projekt som ska genomföras stöder en eller flera av de följande målsättningarna:

• utveckling av lokalt och regionalt brottsförebyggande och i synnerhet engagemang av medborgare och kommuninvånare i säkerhetsfrämjandet

• våldsförebyggande

• förebyggande av att bli offer för upprepade brott

• förebyggande av utslagning av barn och ungdomar

• tillämpning i Finland av sådana utländska metoder som visat sig vara effektiva

• ökning av information om effektiviteten av brottsförebyggande metoder

• minskning av risker för brott mot äldre.