God praxis för att förebygga narkotikarelaterad brottslighet

Utgivningsdatum 17.8.2020 14.55 | Publicerad på svenska 31.8.2020 kl. 16.18
Nyhet

Det finns många olika exempel på god praxis för att förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet. En del av dem har nu sammanställts i en handbok som publicerats av det europeiska nätverket för brottsförebyggande.

EUCPN (European Crime Prevention Network) har gett ut handboken Toolbox 16 för att förebygga narkotikarelaterade brott, vilket var ett av fokusområdena för Finlands EU-ordförandeskap hösten 2019. Handboken kompletteras av en bakgrundsutredning om läget i Finland. Utredningen genomfördes av sekretariatet för rådet för brottsförebyggande. Tillsammans bildar handboken och utredningen en översikt av brottsbekämpningen i Finland 2019.

När det gäller att förebygga narkotikabruk och narkotikarelaterad brottslighet betonar rådet för brottsförebyggande i sin översikt vikten av så kallat socialt brottsförebyggande och brottsförebyggande inom olika grupper och gemenskaper. På detta sätt kan man påverka de sociala och ekonomiska orsaker som ligger bakom brottsligheten. Kärnan i det brottsförebyggande arbetet är att man kan påverka orsakerna till brott i alla skeden av den ungas utveckling. Risken att begå brott eller att bli offer för brott är större i gemenskaper där medlemmarna är utsatta för utslagning och en känsla av utanförskap. Gemenskapens strukturella faktorer, såsom polarisering och ojämlikhet, dåliga levnadsförhållanden, arbetslöshet och låg utbildningsnivå, bidrar till förekomsten av brottslighet. Syftet med gemenskapsarbetet är att öka samhörighetskänslan och att förbättra välfärden i de berörda bostadsområdena.

EUCPN:s handbok presenterar metoder, program och insatser för att minska narkotikarelaterad brottslighet. Det centrala budskapet i handboken är att insatser för att motverka narkotikaproblem bland unga inte ska inledas utan en grundlig plan och en analys av målgruppen. Såväl yrkesmänniskor, frivilliga, finansiärer som politiker måste förstå fenomenet och den målgrupp de arbetar med och agera därefter. För barn och unga som inte har provat på narkotika eller som inte är i riskzonen för faktorer som driver till narkotikabruk behövs olika interventioner än för dem som redan upplever negativa konsekvenser av narkotikabruk och drogrelaterad kriminalitet.

Mer information: Saija Sambou, specialplanerare, [email protected], tfn 0295 150 352

Förebygga narkotikarelaterade brott – Handboken EUCPN Toolbox 16 och annat kringmaterial (sammanfattning på svenska)